با سلام

در کلاس های ضمن خدمت که به خاطر تغییر کتاب های درسی پنجم گذاشته بودند تاکید داشتند که آزمون هایی که از دانش آموزان می گیریم کوتاه باشد مخصوصا درس ریاضی . در اینجا یک آزمون و یا به قول استاد ضمن خدمت ، آزمونک از بچه های کلاسم گرفتم ( یک صفحه شامل شش سوال ) که نمونه آن برای دانلود قرار می دهم .

 

                                  دانلود کنید