با سلام خدمت همکاران عزیز

در کلاس های ضمن خدمت ریاضی پنجم که بودم استاد قبل از شروع هر درس اهداف آن را عنوان می کرد . در این قسمت اهداف درس ریاضی پنجم را قرار میدهم امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد

 

 

 

اهداف کتاب ریاضی پایه پنجم سال تحصیلی 95 - 94

 

 

 

هدف‌های فصل اول عدد نویسی و الگوها


 

 درس اول : یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

 

1 ) رابطه بین ارزش رقم ها را در جدول ارزش مکانی درک می‌کند .

 

2 ) محاسبه چهارعمل اصلی در حیطه عددهای طبیعی را انجام می‌دهد.

 

3 ) عددها را به صورت گسترده می‌نویسد و به کمک آن عددهای تقریبی را پیدا کرده و عددها را مقایسه می‌کند .

 

4 ) درک صحیح خود از اعداد را با ارائه مثال‌های مناسب نشان می‌دهد.

 

 


درس دوم : معرّفی میلیارد

 

 

1 ) رابطه ‌ی بین طبقه میلیون و میلیارد را درک کرده وعددهای تا ۱۲ رقم را می‌خواند و می‌نویسد .

2 ) مصادیقی از عددهای در حدود میلیارد را بیان می‌کند .

3 ) عددهای در طبقه میلیارد را به صورت تقریبی نوشته و جمع و تفریق می‌کند .

 

 

 

درس سوم : جمع و تفریق عددهای مرکبّ

 

1 ) عددهای مرکب مربوط به زمان را می‌خواندو می‌نویسد و رابطه بین آن ها را درک می‌کند.

 

2 ) جمع و تفریق عددهای مرکب را انجام می‌دهد.

 

3 ) الگوهای نوشته شده با عددهای مرکب را پیدا کرده و ادامه می‌دهد.

 

4 ) عددهای مرکب غیر از ساعت را درک می‌کند و رابطه بین اجزای آن را با توجه به موضوع عدد مشخص می‌کند.

 

درس چهارم : الگوها

 

1 ) الگوهای هندسی و عددی را پیدا کرده و ادامه می‌دهد.

 

2 ) الگوهای عددی مربعی و مثلثی را تشخیص داده و ادامه می‌دهد.

 

3 ) رابطه بین عددها و شکل ها را در الگوهای عددی و هندسی تشخیص داده و به کمک آن عدد یا شکل مورد نظر را پیدا می‌کند.

 

............................................................................................................................................................................................................

 

هدف‌های فصل دوم کسر


 

 درس اول : کسرهای بزرگ تر از واحد

 

1 ) کسر بزرگتر از واحد را درک کرده و عدد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل می‌کند .

 

2 ) کسر بزرگتر از واحد را به عدد مخلوط تبدیل می‌کند .

3 ) کسر بزرگتر از واحد را به شیوه های مختلف نمایش می‌دهد.

 

 

درس دوم : جمع و تفریق عدد های مخلوط

 

1 ) عددهای مخلوط را به یکدیگر جمع یا تفریق می‌کند .

 

2 ) تفریق دو عدد مخلوط در حالی که قسمت کسری عدد مخلوط دوم بیشتر از عدد اول است را انجام می‌دهد .

 

درس سوم : ضرب کسرها

 1 ) ضرب عدد طبیعی در یک کسر را انجام می‌دهد.

 2 ) ضرب یک کسر در عدد طبیعی را انجام می‌دهد.

 3 ) ضرب دو کسر در یکدیگر را انجام می‌دهد.

 

درس چهارم :  تقسیم کسرها

 1 ) تقسیم دو عدد بر یکدیگر و نمایش آن به شکل کسر را انجام می‌دهد.

 2 ) تقسیم یک کسر بر یک عدد طبیعی را انجام می‌دهد.

 3 ) تقسیم یک عدد بر یک کسر را انجام می‌دهد.

 

درس پنجم : ضرب عددهای مخلوط

 1 ) ضرب دو عدد مخلوط را انجام می‌دهد.

 2 ) ضرب دو کسر را با ساده کردن بدست می‌آورد .

 ..............................................................................................................................................................

 

هدف‌های فصل سوم  نسبت ، تناسب و درصد

 

 درس اول : نسبت

 1 ) مفهوم نسبت را درک می‌کند.

 2 ) نسبت بین دو مقدار را با کسر نشان می‌دهد.

 3 ) بر اساس کسر داده شده نسبت بین دو مقدار را درک و بیان می‌کند.

 

درس دوم : نسبت های مساوی

 1 ) کسرهای مساوی را از کسرهای غیرمساوی تشخیص می‌دهد.

 2 ) با ساده کردن کسرها و یا ضرب صورت و مخرج کسرها در عددی، مساوی بودن کسرها را نشان می‌دهد.

 3 ) با معلوم بودن ۳ جز ء در دو کسر مساوی، جزء چهارم کسر را مشخص می‌کند.

 4 ) با ضرب و ساده کردن صورت و مخرج کسرها، کسرهای مساوی با آن کسرها را می‌نویسد.

 

درس سوم : تناسب

 1 ) از طریق کسرهای مساوی مفهوم تناسب را درک می‌کند.

 2 ) بر اساس تناسب و با استفاده از ۳ جزء یک تناسب جز ءچهارم تناسب را بدست می‌آورد.

 3 ) با موقعیت هایی که بیانگر مفهوم تناسب است، آشنا می‌شود.

 4 ) از مفهوم تناسب برای حل مسأله هایی که در خصوص مفهوم تناسب است استفاده می‌کند و مسأله را حل می‌کند.

 5 ) مسئله‌ای را در خصوص مفهوم تناسب طرح می‌کند.

 

درس چهارم : درصد

 1 ) مفهوم درصد را درک می‌کند.

 2 ) با کاربردهای مفهوم درصد در زندگی روزمره مسائل واقعی آشنا می‌شود.

 3 ) موقعیت‌هایی را که شامل مفهوم درصد هستند راتشخیص می‌دهد.

 4 ) از مفهوم درصد برای حل مسائل مربوط به درصد استفاده می‌کند.

 5 ) در خصوص مفهوم درصد، مسئله طرح می‌کند

 6 ) چگونگی ارتباط بین مفاهیم نسبت، نسبت های مساوی، تناسب و درصد را درک می‌کند.

 ....................................................................................................................................................

 

هدف‌های فصل چهارم  تقارن و چند ضلعی ها

 

 درس اول : تقارن محوری

 1 ) قرینه یک شکل نسبت به یک خط را پیدا می‌کند.

 2 ) روش های مختلف پیدا کردن قرینه یک شکل را مقایسه کرده و ارتباط آن را درک می‌کند.

 3 ) خط تقارن شکل هایی که دارای تقارن محوری هستند را پیدا می‌کند.

 

درس دوم : تقارن مرکزی

 1 ) قرینه یک شکل نسبت به یک نقطه را پیدا می‌کند.

 2 ) رابطه به دست آوردن قرینه یک شکل با دوران ۱۸۰ درجه را درک می‌کند و به کمک آن قرینه یک شکل را به دست می‌آورد.

 3 ) مفهوم مرکز تقارن یک شکل را درک می‌کند.

 4 ) شکل‌هایی که دارای مرکز تقارن هستند را تشخیص می‌دهد.

 

درس سوم : زاویه و نیم ساز

 1 ) نیمساز یک زاویه را می‌شناسد.

 2 ) به کمک نقاله نیمساز زاویه را رسم می‌کند.

 3 ) مجموع زاویه های یک مثلث (۱۸۰ درجه) را محاسبه می‌کند.

 4 ) زاویه مجهول را در مسئله‌های مربوط پیدا می‌کند.

  

درس چهارم : چند ضلعی ها و مجموع زوایای آنها

 1 ) مجموع زاویه های چند ضلعی ها را پیدا می‌کند .

 2 ) خاصیت نصف کردن قطرهای متوازی‌الاضلاع را تشخیص می‌دهد.

 3 ) خاصیت نیمساز بودن قطرها در لوزی را تشخیص می‌دهد.

 4 ) با کمک خاصیت های چهارضلعی ها ضلع ها و زاویه های مورد نظر را پیدا می‌کند.

 

.........................................................................................................................................................

 

هدف‌های فصل پنجم   عددهای اعشاری

 

 درس اول : عددهای اعشاری

 1 ) اعداد اعشاری تا مرتبه هزارم را می‌خواند و می‌نویسد.

 2 ) گسترده اعداد اعشاری را می‌نویسد.

 3 ) اعداد اعشاری را در جدول ارزش مکانی قرار می‌دهد.

 4 ) مکان تقریبی اعداد اعشاری را روی محور نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که عدد موردنظر بین کدام دو عدد است و به کدام یک نزدیکتر است .

 5 ) ارتباط یکی‌ها، دهم‌ها، صدم‌ها و هزارم‌ها با یکدیگر را تشخیص می‌دهد.

 6 ) ارتباط عدد اعشاری با دهم و صدم و هزارم را تشخیص می‌دهد.

 7 ) ارتباط اعداد اعشاری با مخلوط را تشخیص می‌دهد و آنها را به یکدیگر تبدیل می‌کند.

 8 ) اعداد اعشاری را با هم مقایسه می‌کند.

 9 ) برای اعداد اعشاری مثالی واقعی از زندگی می‌زند.

 

درس دوم : جمع عددهای اعشاری

 1 ) حاصل جمع تقریبی اعداد اعشاری را به دست می‌آورد.

 2 ) اعداد اعشاری را تا مرتبه هزارم با هم جمع کرده و روی محور و با شکل نشان می‌دهد.

 3 ) اعداد اعشاری را از سمت چپ برای دسترسی زودتر به حدود جواب جمع می‌زند.

 4 ) روش های مختلف جمع را توضیح می‌دهد.

 5 ) مسائل مرتبط با جمع را حل می‌کند.

 

درس سوم : تفریق عددهای اعشاری

 1 ) اعداد اعشاری تا مرتبه هزارم را تفریق می‌کند.

 2 ) حاصل تقریبی را پیدا می‌کند.

 3 ) تفریق را روی محور و با شکل نشان می‌دهد.

 4 ) روش های مختلف تفریق را بیان می‌کند.

 5 ) مسائل مرتبط را حل می‌کند.

 

درس چهارم : ضرب عددهای اعشاری

 1 ) اعداد اعشاری تا مرتبه ی هزارم را در هم ضرب می‌کند.

 2 ) حاصل تقریبی را پیدا می‌کند.

 3 ) حاصل ضرب اعشار را به کمک مساحت پیدا می‌کند.

 4 ) اعداد اعشاری را در ۱۰ و ۱۰۰ و ضرب می‌کند.

 

..................................................................................................................................................................

 

هدف‌های فصل ششم  اندازه گیری

 

 درس اول : مساحت لوزی و ذوزنقه

 1 ) چهارضلعی‌ها را (در حد کتاب درسی) می‌شناسد و تفاوت‌ها و تشابه‌های آنها را می‌داند.

 2 ) به کمک مساحت مثلث، مساحت لوزی را به دست می‌آورد.

 3 ) فرمول مساحت لوزی را به کمک مساحت مستطیل به دست می‌آورد.

 4 ) مساحت لوزی را با داشتن طول قطرها محاسبه می‌کند.

 5 ) با داشتن اندازه مساحت لوزی و یکی از قطرها، اندازه قطر دیگر را پیدا می‌کند.

 6 ) با معلوم بودن مساحت، لوزی مطلوب را رسم می‌کند.

 7 ) مساحت ذوزنقه را به کمک مساحت متوازی‌الاضلاع محاسبه می‌کند.

 8 ) فرمول مساحت ذوزنقه را می‌داند و مساحت ذوزنقه را در همه حالت‌های ممکن(متساوی‌الساقین، ذوزنقه قائمه و) محاسبه می‌کند.

 9 ) مساحت شکل‌های ترکیبی را محاسبه می‌کند.

 

درس دوم : محیط دایره

 1 ) دایره را می‌شناسد، مرکز دایره، شعاع و قطر را تشخیص می‌دهد و دایره را با داشتن اندازه شعاع یا قطر رسم می‌کند.

 2 ) مفهوم محیط دایره و فرمول محاسبه آن را می‌داند و با داشتن اندازه شعاع یا قطر، محیط دایره را محاسبه می‌کند.

 3 ) نیم دایره و ربع دایره را می‌شناسد و محیط آنها را محاسبه می‌کند.

 4 ) محیط شکل‌های هندسی ترکیبی را به زبان خودش بیان می‌کند و سپس آن را محاسبه می‌کند.

 

درس سوم : حجم

 1 ) قانون بقای حجم را درک می‌کند و آن را به زبان خودش بازگو می‌کند.

 2 ) واحد اندازه‌گیری طول، مساحت، حجم را می‌داند و تفاوت آنها را بیان می‌کند.

 3 ) لزوم داشتن واحد استاندارد اندازه‌گیری را بیان می‌کند.

 4 ) فرمول حجم مکعب مستطیل را می‌داند و حجم را محاسبه می‌کند.

 5 ) حجم شکل‌های ترکیبی را محاسبه می‌کند.

 6 ) با داشتن اندازه‌های مکعب مستطیل، گسترده آن را رسم می‌کند و برعکس.

 7 ) حجم اجسام مختلف را تخمین می‌زند.

 

درس چهارم : گنجایش

 1 ) مفهوم گنجایش را می‌داند.

 2 ) لزوم استفاده از واحد استاندارد اندازه‌گیری برای گنجایش اجسام را بیان می‌کند.

 3 ) واحد اندازه‌گیری حجم مایعات(لیتر، میلی‌لیتر، سی‌سی، سانتیمتر مکعب) را می‌داند و آنها را به کار می‌برد.

 4 ) واحد لیتر را به واحدهای کوچک‌تر تبدیل می‌کند و برعکس.

 5 ) برای اندازه‌گیری مایعات با حجم‌های متفاوت، واحد مناسب ارائه می‌کند.

 ...................................................................................................................................................................

 

هدف‌های فصل هفتم  آمار و احتمال

 

 درس اول : جمع آوری و نمایش داده ها

 1 ) داده‌ها را با روش‌های مختلف( نگاه کردن، پرسیدن، مراجعه به منابع و اندازه‌گیری) جمع‌آوری می‌کند.

 2 ) از نمودارهای مختلف (ستونی، تصویری، خط شکسته و دایره‌ای) برای نمایش داده‌ها استفاده می‌کند.

 3 ) تفاوت نمودارها و مزیت هر کدام را می‌داند.

 

درس دوم : میانگین

 1 ) از شاخص‌های آماری(بیشترین مقدار، کمترین مقدار و میانگین) برای توصیف و مقایسه داده‌ها استفاده می‌کند.

 2 ) مفهوم میانگین را می‌داند و با بازنمایی هندسی و جبری آن آشنا می‌باشد.

 3 ) میانگین دو یا چند داده را محاسبه می‌کند.

 

درس سوم : احتمال

 1 ) مفهوم غیرممکن، ممکن و حتمی را می‌داند و مصداق‌های آنها را تشخیص می‌دهد.

 2 ) امکان رخ دادن دو اتفاق تصادفی را مقایسه می‌کند. (در مثال‌های بسیار ساده)

 3 ) به کمک مقایسه، امکان برد و باخت، بازی‌های عادلانه و ناعادلانه را مشخص می‌کند.(در مثال‌های بسیار ساده)

................................................................................................................................

 

موفق و موید باشید