با سلام خدمت همکاران عزیز

مطالبی که در این قسمت قرار دادم در کتاب راهنمای تدریس هدیه های آسمانی پنجم به صورت جدول چاپ شده است . چنانچه مطلبی از قلم افتاده است حتما بفرمایید تا اصلاح شود . منتظر نظرات ارزشمند شما هستم

 

 

 

جدول ارزشیابی اهداف کلی ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس هدیه های آسمانی پنجم دبستان

 

  

درس 1

  

عناوین کارنامه


 قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با مضامین و پیامهای قرآنی

 

آشنایی با نتیجه خوب عمل به پیام های قرآنی

 

تمایل به قرائت و فهم صحیح قرآن

 

تلاش برای قرائت بیشتر و فهم بهتر قرآن

 

شماره  درس : 1 

 

  

نشانه های تحقق 

 

بیان نمونه هایی از مضامین و پیامهای قرآنی

 

بیان نمونه هایی از نتایج عملکردهای قرآنی

 

تمایل به قرائت و فهم صحیح  قرآن

 

تلاش برای قرائت بیشتر و فهم بهتر قرآن

 

 

 


سطوح عملکرد :

 

خیلی خوب

 

به نمونه های متنوعی از مضامین و پیامهای قرآنی اشاره می کند.

 

نمونه های متنوعی از عملکردهای قرآنی و نتایج خوب آن را بیان می کند.

 

ضمن اظهار اشتیاق به قرائت و فهم صحیح  قرآن برای قرائت بیشتر و فهم بهتر قرآن تلاش می کند


 

خوب

 

به چند نمونه از مضامین و پیامهای قرآنی اشاره می کند.

 

چند نمونه از عملکردهای قرآنی و نتایج خوب آن را بیان می کند.

 

ضمن اظهار علاقه به قرائت و فهم صحیح  قرآن برای قرائت بیشتر و فهم بهتر قرآن تلاش می کند


 

قابل قبول

 

به نمونه ای از مضامین و پیامهای قرآنی اشاره می کند.

 

نمونه ای از عملکردهای قرآنی و نتیجه خوب آن را بیان می کند.

 

ضمن اظهار تمایل به قرائت و فهم صحیح  قرآن برای قرائت بیشتر و فهم بهتر قرآن تلاش می کند

 

 

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

به کمک آموزگار به نمونه ای از مضامین و پیامهای قرآنی اشاره می کند.

 

با یاری معلم نمونه ای از عملکردهای قرآنی و نتیجه خوب آن را بیان می کند.

 

با راهنمایی آموزگار ضمن اظهار تمایل به قرائت و فهم صحیح  قرآن برای قرائت بیشتر و فهم بهتر قرآن تلاش می کند

..............................................................................................................................................

 

 

درس 2

 

 

 

عناوین کارنامه

 

خداشناسی ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با نظم و هماهنگی پدیده های خلقت به عنوان دلیلی بر یگانگی خداوند

 

احساس علاقه توأم با تقدیس نسبت به خداوند

 

تقدیس خداوند با ادای برخی جملات و انجام برخی اعمال

 

آشنایی با پیام های قرآنی

 

شماره  درس : 2 

 

 

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان نمونه هایی از نظم و هماهنگی پدیده های خلقت به عنوان دلیلی بر یگانگی خداوند

 

احساس علاقه توأم با تقدیس نسبت به خداوند

 

تقدیس خداوند با ادای برخی جملات و انجام برخی اعمال

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

به نمونه های متنوعی از نظم و هماهنگی پدیده های خلقت به عنوان دلیلی بر یگانگی خداوند اشاره می کند

 

ضمن احساس علاقه نسبت به خداوند در قالب متنی کوتاه یا انجام اعمال مختلف خداوند را تقدیس می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

به چند نمونه از نظم و هماهنگی پدیده های خلقت به عنوان دلیلی بر یگانگی خداوند اشاره می کند

 

ضمن احساس علاقه نسبت به خداوند با ادای چند جمله یا انجام چند عمل مختلف خداوند را تقدیس می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد.

 

قابل قبول

 

به نمونه ای از نظم و هماهنگی پدیده های خلقت به عنوان دلیلی بر یگانگی خداوند اشاره می کند

 

ضمن احساس علاقه نسبت به خداوند با ادای یک جمله یا انجام یک عمل مختلف خداوند را تقدیس می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

به کمک آموزگار به نمونه ای از نظم و هماهنگی پدیده های خلقت به عنوان دلیلی بر یگانگی خداوند اشاره می کند

 

با راهنمایی آموزگار ضمن احساس علاقه نسبت به خداوند با ادای یک جمله یا انجام یک عمل مختلف خداوند را تقدیس می کند

 

به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

..............................................................................................................................................................

 

درس 3

 

 

 

عناوین کارنامه

 

شخصیت های دینی ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با حضرت مریم(س) به عنوان یکی از زنان بزرگ تاریخ ، مادر حضرت عیسی (ع) و زنی خداپرست

 

احساس علاقه و احترام نسبت به حضرت مریم(س) و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار حضرت مریم(س)

 

آشنایی پیام قرآنی

 

شماره  درس : 3

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

معرفی حضرت مریم(س) به عنوان یکی از زنان بزرگ تاریخ ، مادر حضرت عیسی (ع)  و زنی خداپرست

 

ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت مریم(س) و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار حضرت مریم(س)

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

حضرت مریم(س)  را با ویژگی های متعدد معرفی می کند و در مورد آن ها توضیح می دهد

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت مریم(س)  ، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان همواره تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد

 

خوب

 

حضرت مریم(س)  را با چند ویژگی معرفی می کند

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت مریم(س)  ، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان در بیشتر

 

اوقات تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 

قابل قبول

 

حضرت مریم(س)  را با یک ویژگی معرفی می کند

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت مریم(س)  ، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان گاهی تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با راهنمایی آموزگار حضرت مریم(س)  را با یک ویژگی معرفی می کند

 

با کمک آموزگار ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت مریم(س)  ، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان تلاش می کند

 

با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

...................................................................................................................................................................

 

درس 4

 

 

 

عناوین کارنامه

 

نبوت، خود شناسی، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با حضرت عیسی(ع) به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی

 

آشنایی با حضرت عیسی(ع) به عنوان بشارت دهندة بعثت پیامبر خاتم (ص)

 

آشنایی با حضرت عیسی(ع) به عنوان یکی از همراهان امام زمان (ع)به هنگام ظهور ایشان

 

احساس علاقه و احترام نسبت به حضرت عیسی(ع)

 

تلاش برای الگوگیری از رفتار و اعمال ایشان

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 4

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

معرفی حضرت عیسی(ع) به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی ، و تلاش برای آشنایی بیشتر با شخصیت ایشان

 

معرفی حضرت عیسی(ع) به عنوان بشارت دهندة بعثت پیامبر خاتم (ص)

 

معرفی حضرت عیسی(ع) به عنوان یکی از همراهان امام زمان (ع)به هنگام ظهور ایشان

 

ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت عیسی(ع) و تلاش برای الگوگیری از رفتار و اعمال ایشان

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

ضمن بیان داستان هایی از زندگی حضرت عیسی(ع) ، ایشان را به عنوان بشارت دهندة بعثت پیامبر خاتم (ص) و یکی از همراهان امام زمان (ع)به هنگام ظهور ایشان به طور کامل معرفی می کند

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت عیسی(ع)، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان همواره تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد

 

خوب

 

ضمن بیان داستان کودکی حضرت عیسی(ع)به طور کامل ، ایشان را به عنوان بشارت دهندة بعثت پیامبر خاتم (ص) و یکی از همراهان امام زمان (ع)به هنگام ظهور ایشان معرفی می کند

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت عیسی(ع)، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان اغلب اوقات تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 

قابل قبول

 

ضمن بیان داستان کودکی حضرت عیسی(ع) ایشان را به عنوان بشارت دهندة بعثت پیامبر خاتم (ص) و یکی از همراهان امام زمان (ع)به هنگام ظهور ایشان معرفی می کند

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت عیسی(ع)، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان گاهی اوقات تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با راهنمایی آموزگار ضمن بیان داستان کودکی حضرت عیسی(ع) ایشان را به عنوان بشارت دهندة بعثت پیامبر خاتم (ص) و یکی از همراهان امام زمان (ع) به هنگام ظهور ایشان معرفی می کند

 

با راهنمایی آموزگار ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به حضرت عیسی(ع)، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان تلاش می کند

 

به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

....................................................................................................................................................................

 

درس 5

 

 

 

عناوین کارنامه

 

نبوت، خود شناسی، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با تأثیر اخلاق و رفتار  پیامبراکرم (ص) بر مردم

 

احساس علاقه نسبت به پیامبر اسلام (ص) و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای سرمشق گرفتن از رفتار و زندگی نبی مکرم اسلام (ص)

 

شناخت پیامبر(ص) به عنوان جامع صفات پسندیده

 

آگاهی از نیاز خود به درس گرفتن از پیشوایان دین و علاقه و تلاش به رفع نیاز خود در الگو گرفتن از ایشان

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 5

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

معرفی ویژگیهای حضرت پیامبر(ص)

 

معرفی پیامبر(ص) به عنوان جامع صفات پسندیده

 

ابراز علاقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم(ص) و تلاش برای الگوگیری از اعمال و رفتار ایشان

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم(ص) ، به نمونه های متنوعی از ویژگیهای ایشان اشاره می کند و در باره آن ها توضیح می دهد

 

مواردی را که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم(ص) سرمشق بگیرد، با ذکر مثال توضیح می دهد و برای تطبیق اعمال و رفتار خود با اعمال و رفتار ایشان همواره تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد

 

خوب

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم(ص) به چند نمونه از ویژگی های ایشان، اشاره می کند

 

مواردی را که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم(ص) سرمشق بگیرد، با ذکر مثال بیان می کند و برای تطبیق اعمال و رفتار خود با اعمال و رفتار ایشان در غالب اوقات تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 

قابل قبول

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم(ص) به نمونه ای از ویژگی های ایشان اشاره می کند

 

مواردی را که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم(ص) سرمشق بگیرد، بیان می کند و برای تطبیق اعمال و رفتار خود با اعمال و رفتار ایشان ، گاهی اوقات تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با راهنمایی آموزگار ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم(ص) به چند نمونه از ویژگیهای اشاره می کند

 

با یاری معلم مواردی را که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم(ص) سرمشق بگیرد، بیان می کند و برای تطبیق اعمال و رفتار خود با اعمال و رفتار ایشان تلاش می کند.

 

با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

....................................................................................................................................................................

 

درس6

 

 

 

عناوین کارنامه

 

احکام ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با مفهوم مال حلال و حرام و برخی از مصادیق آن درزندگی روزمرة دانش آموزان

 

تمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام

 

تلاش برای استتفاده ازمال حلال و پرهیز از مال حرام در زندگی

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 6

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان مفهوم مال حلال و حرام و برخی از مصادیق آن در زندگی روزمره

 

اظهارتمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام

 

تلاش برای استفاده از مال حلال و پرهیز از مال حرام در زندگی

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

نمونه های متنوعی از مال حلال و حرام و مصادیق آن در زندگی روزمره را ذکر می کند و در باره آن ها توضیح می دهد.

 

ضمن اظهارتمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام ، برای رعایت آن همواره تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

نمونه هایی از مال حلال و حرام و مصادیق آن در زندگی روزمره را ذکر می کند

 

ضمن اظهارتمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام ، برای رعایت آن در اغلب اوقات تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد.

 

قابل قبول

 

نمونه ای از مال حلال و حرام و مصداق آن در زندگی روزمره را ذکر می کند

 

ضمن اظهارتمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام ، برای رعایت آن گاهی اوقات تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار نمونه ای از مال حلال و حرام و مصداق آن در زندگی روزمره را ذکر می کند

 

با کمک آموزگار ضمن اظهارتمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام ، برای رعایت آن گاهی اوقات تلاش می کند.

 

به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

......................................................................................................................................................................

 

درس 7

 

 

 

عناوین کارنامه

 

احکام، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با غسل جمعه و برخی از احکام آن

 

آشنایی با برخی از آداب, احکام و مراسم نماز جمعه

 

تمایل به انجام غسل جمعه

 

اشتیاق به شرکت در مراسم نماز جمعه

 

انجام غسل جمعه

 

برنامه ریزی برای شرکت در مراسم نماز جمعه

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 7

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان احکام غسل جمعه

 

بیان احکام نماز جمعه

 

تمایل به انجام غسل جمعه

 

اشتیاق به شرکت در مراسم نماز جمعه

 

انجام غسل جمعه

 

برنامه ریزی برای شرکت در مراسم نماز جمعه

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

ضمن بیان کامل احکام غسل جمعه ، به انجام غسل جمعه تمایل نشان داده و برای انجام آن همواره تلاش می کند

 

ضمن بیان کامل احکام نماز جمعه ، به انجام نماز جمعه تمایل نشان داده و برای انجام آن همواره تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد

 

خوب

 

ضمن بیان چند حکم از احکام غسل جمعه ، به انجام غسل جمعه تمایل نشان داده و برای انجام آن غالبا تلاش می کند

 

ضمن بیان چند حکم از احکام نماز جمعه ، به انجام نماز جمعه تمایل نشان داده و برای انجام آن غالبا تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 

قابل قبول

 

ضمن بیان یک حکم از احکام غسل جمعه ، به انجام غسل جمعه تمایل نشان داده و برای انجام آن گاهی تلاش می کند

 

ضمن بیان یک حکم از احکام نماز جمعه ، به انجام نماز جمعه تمایل نشان داده و برای انجام آن گاهی تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار ضمن بیان یک حکم از احکام غسل جمعه ، به انجام غسل جمعه تمایل نشان داده و برای انجام آن تلاش می کند

 

با راهنمایی معلم ضمن بیان یک حکم از احکام نماز جمعه ، به انجام نماز جمعه تمایل نشان داده و برای انجام آن گاهی تلاش می کند

 

با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

......................................................................................................................................................................

 

درس 8

 

 

 

عناوین کارنامه

 

آداب و اخلاق اسلامی، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با برخی از آداب معاشرت

 

تمایل به رعایت آداب اسلامی  معاشرت

 

تلاش برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت

 

آشنایی با مصادیق بدگویی، تهمت، خبرچینی و تمسخر دیگران

 

آشنایی با برخی از نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 8

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان برخی از آداب اسلامی  معاشرت

 

ابراز تمایل به رعایت آداب اسلامی  معاشرت

 

تلاش برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت

 

بیان مصادیق بدگویی ، تهمت، خبرچینی و تمسخر دیگران

 

آشنایی با برخی از نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

نمونه های متنوعی از آداب اسلامی  معاشرت را ذکر می کند و در باره آن ها توضیح می دهد

 

ضمن ابراز تمایل به رعایت آداب اسلامی  معاشرت، برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت همواره تلاش می کند.

 

ضمن بیان مصادیق بدگویی، تهمت، خبرچینی و تمسخر دیگران، نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران را توضیح می دهد

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیج می دهد

 

خوب

 

نمونه های از آداب اسلامی  معاشرت را ذکر می کند

 

ضمن ابراز تمایل به رعایت آداب اسلامی  معاشرت، برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت غالبا تلاش می کند.

 

ضمن بیان مصداق بدگویی، تهمت، خبرچینی و تمسخر دیگران، نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران را ذکر می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 

قابل قبول

 

نمونه های از آداب اسلامی  معاشرت را ذکر می کند

 

ضمن ابراز تمایل به رعایت آداب اسلامی  معاشرت، برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت گاهی اوقات تلاش می کند.

 

ضمن بیان مصداق بدگویی، تهمت، خبرچینی و تمسخر دیگران، نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران را ذکر می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار نمونه ای از از آداب اسلامی معاشرت را ذکر می کند.

 

با کمک آموزگار ضمن ابراز تمایل به رعایت آداب اسلامی معاشرت، برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت تلاش می کند.

 

با راهنمایی معلم ضمن بیان مصداق بدگویی، تهمت، خبرچینی و تمستتخر دیگران، نتیجه نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران را ذکر می کند.

 

با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

...........................................................................................................................................................

 

درس 9

 

 

 

عناوین کارنامه

 

مراسم اسلامی، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با واقعه غدیر خم

 

آشنایی با عید غدیر و مراسم آن

 

اشتیاق به شرکت در مراسم عید غدیر

 

مشارکت در برگزاری مراسم عید غدیر

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 9

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان واقعه غدیر خم

 

معرفی عیدغدیر خم

 

اشتیاق به شرکت در مراسم عید غدیر

 

مشارکت در برگزاری مراسم عید غدیر

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

واقعه غدیر خم را به طور کامل توضیح می دهد

 

عید غدیر را را به عنوان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان معرفی می کند و ضمن اظهار اشتیاق در مراسم آن مشارکت می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد

 

خوب

 

واقعه غدیر خم را به طور کامل بیان می کند

 

عید غدیر را را به عنوان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان معرفی می کند و ضمن اظهار علاقه در مراسم آن مشارکت می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 

قابل قبول

 

واقعه غدیر خم را بیان می کند

 

عید مبعث را به عنوان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان معرفی می کند و برای شرکت در آن علاقه  نشان می دهد

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با راهنمایی آموزگار واقعه غدیر خم را بیان می کند

 

با یاری معلم عید غدیر را به عنوان یکی از اعیاد بزر مسلمانان معرفی می کند و برای شرکت در آن علاقه نشان می دهد

 

با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

.......................................................................................................................................................................

 

درس 10

 

 

 

عناوین کارنامه

 

امامت ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با امام هادی (ع)  به عنوان امام دهم شیعیان

 

احساس علاقه  به امام هادی علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام هادی علیه السلام

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 10

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان ویژگیهای امام هادی (ع)  به عنوان امام دهم شیعیان

 

ابراز علاقه  به امام هادی علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام هادی علیه السلام

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

               

 

خیلی خوب

 

نمونه های متنوعی از ویژگیهای امام هادی (ع)  را به طور کامل ذکر می کند.

 

ضمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام هادی (ع) ، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان همواره تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

نمونه هایی از ویژگیهای امام هادی (ع) را ذکر می کند.

 

ضتتمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام هادی (ع) ، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان در اغلب اوقات تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد.

 

قابل قبول

 

نمونه ای از ویژگیهای امام هادی(ع) را ذکر می کند.

 

ضمن ابراز علاقه  و ادای احترام نسبت به امام هادی (ع) ، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان گاهی اوقات تلاش می کند .

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار چند نمونه از ویژگیهای امام هادی(ع) را ذکر می کند .

 

با کمک آموزگار ضمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام هادی(ع) ،برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان گاهی اوقات تلاش می کند .

 

به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

..........................................................................................................................................................

 

درس 11

 

 

 

عناوین کارنامه

 

امامت ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان امام یازدهم شیعیان

 

احساس علاقه  به امام حسن عسکری علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام حسن عسکری علیه السلام

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 11

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان ویژگیهای امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان امام یازدهم شیعیان

 

ابراز علاقه به امام حسن عسکری علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام حسن عسکری علیه السلام

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

نمونه های متنوعی از ویژگیهای امام حسن عسکری علیه السلام را به طور کامل ذکر می کند.

 

ضمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام ،برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان همواره تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

نمونه هایی از ویژگیهای امام حسن عسکری علیه السلام را ذکر می کند.

 

ضمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام ، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان در اغلب اوقات تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد.

 

قابل قبول

 

نمونه ای از ویژگیهای امام حسن عسکری علیه السلام را ذکر می کند.

 

ضمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان گاهی اوقات تلاش می کند .

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار چند نمونه از ویژگیهای امام حسن عسکری علیه السلام را ذکر می کند.

 

با کمک آموزگار ضمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام ،برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان گاهی اوقات تلاش می کند .

 

به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

.....................................................................................................................................................................

 

درس 12

 

 

 

عناوین کارنامه

 

امامت

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با ویژگیها و مشخصات امام زمان (عج) ، به عنوان امام دوازدهم شیعیان

 

آشنایی با داستان تولد حضرت مهدی (عج)

 

آگتاهی از زنده بودن حضرت مهدی (عج) و غیبت ایشان

 

احساس علاقه  به امام زمان (عج) و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام زمان (عج)

 

آگتتاهی از توجه و کمک امام زمان (عج) به شیعیان

 

شماره  درس : 12

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان ویژگیها و مشخصات امام زمان (عج)  ، به عنوان امام دوازدهم شیعیان

 

بیان داستان تولد حضرت مهدی (عج)

 

ذکر زنده بودن حضرت مهدی (عج) و غیبت ایشان

 

اظهار علاقه به امام زمان (عج) و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام زمان (عج)

 

ذکر توجه و کمک امام زمان (عج) به شیعیان

 

سطوح عملکرد :

 

               

 

خیلی خوب

 

ضمن بیان داستان تولد حضرت مهدی (عج) ، نمونه های متنوعی از ویژگیها و مشخصات امام زمان (عج) را به عنوان امام دوازدهم شیعیان بیان می کند.

 

ضمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام زمان (عج) ، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان همواره تلاش می کند.

 

ضمن ذکر زنده بودن حضرت مهدی (عج) و غیبت ایشان ، در باره توجه و کمک امام زمان (عج) به شیعیان توضیح می دهد

 

خوب

 

ضمن بیان داستان تولد حضرت مهدی (عج) ، چند نمونه از ویژگیها و مشخصات امام زمان (عج) را به عنوان امام دوازدهم شیعیان بیان می کند.

 

ضمن ابراز علاقه و ادای احترام نسبت به امام زمان(عج) ، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان در غالب

 

اوقات تلاش می کند.

 

ضمن ذکر زنده بودن حضرت مهدی(عج) و غیبت ایشان ، در باره توجه و کمک امام زمان (عج) به شیعیان مطالبی بیان می کند

 

قابل قبول

 

ضمن بیان داستان تولد حضرت مهدی(عج) ، نمونه ای از ویژگیها و مشخصات امام زمان(عج) را به عنوان امام دوازدهم شیعیان بیان می کند.

 

ضمن ابراز علاقه  و ادای احترام نسبت به امام زمان (عج) ، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان در گاهی اوقات تلاش می کند.

 

ضمن ذکر زنده بودن حضرت مهدی (عج) و غیبت ایشان ، به توجه و کمک امام زمان (عج) به شیعیان اشاره می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار ضمن بیان داستان تولد حضرت مهدی (عج) ، نمونه ای از ویژگیها و مشخصات امام زمان (عج) را به عنوان امام دوازدهم شیعیان بیان می کند.

 

با کمک معلم ضمن ابراز علاقه  و ادای احترام نسبت به امام زمان (عج) ، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان در گاهی اوقات تلاش می کند.

 

با یاری آموزگار ضمن ذکر زنده بودن حضرت مهدی(عج) و غیبت ایشان ، به توجه و کمک امام زمان (عج) به شیعیان اشاره می کند

 

........................................................................................................................................................

 

 

 

درس 13

 

 

 

عناوین کارنامه

 

اخلاق و آداب اسلامی ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با مفهوم اسراف

 

آشنایی با مصادیق اسراف

 

آشنایی با روشهای پرهیز از اسراف

 

تقویت نگرش منفی نسبت به اسراف

 

آشنایی با فواید پرهیز از اسراف

 

تلاش برای پرهیز از اسراف در زندگی فردی و جمعی

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 13

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان مفهوم اسراف

 

معرفی مصادیق اسراف

 

بیان روشهای پرهیز از اسراف

 

بیان فواید پرهیز از اسراف

 

تلاش برای پرهیز از اسراف در زندگی فردی و جمعی

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

               

 

خیلی خوب

 

ضمن توضیح کامل از مفهوم اسراف، مصادیق متنوعی از اسراف را معرفی می کند

 

ضمن توضیح کامل فواید و روش های پرهیز از اسراف ، برای پرهیز از اسراف همواره تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

ضمن توضیح مفهوم اسراف ، چند مصداق از اسراف را معرفی می کند

 

ضمن توضیح فواید و روش پرهیز از اسراف ، برای پرهیز از اسراف در غالب اوقات تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد.

 

قابل قبول

 

ضمن بیان مفهوم اسراف مصداقی از اسراف را معرفی می کند

 

ضمن بیان فایده و روش پرهیز از اسراف ، برای پرهیز از اسراف گاهی اوقات تلاش می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

به کمک آموزگار ضمن بیان مفهوم اسراف مصداقی از اسراف را معرفی می کند

 

با راهنمایی آموزگار ضمن بیان فایده و روش پرهیز از اسراف ، برای پرهیز از اسراف گاهی اوقات تلاش می کند

 

 به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

درس 14

 

 

 

عناوین کارنامه

 

شخصیت های دینی ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با امام خمینی (ره) ، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و یکی از پیروان واقعی ائمة اطهار(ع)

 

آشنایی با پیروی مردم از امام خمینی (ره)

 

احساس علاقه  و احترام نسبت به امام خمینی (ره) و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام خمینی (ره)

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 14

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

معرفی امام خمینی (ره) ، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و یکی از پیروان واقعی ائمة اطهار(ع)

 

بیان پیروی مردم از امام خمینی (ره)

 

ابراز علاقه  و احترام نسبت به امام خمینی (ره) و اعمال و رفتار ایشان

 

تلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام خمینی (ره)

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

ضمن معرفی امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ، نمونه های متنوعی از زندگی و رفتار امام خمینی (ره)  را در پیروی از ائمة اطهار(ع)  توضیح می دهد.

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به امام خمینی (ره)  ، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان همواره تلاش می کند

 

در مورد پیروی مردم از امام خمینی (ره) توضیح می دهد.

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

ضمن معرفی امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ، چند نمونه از زندگی و رفتار امام خمینی (ره)  را در پیروی از ائمة اطهار(ع) بیان می کند.

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به امام خمینی (ره)  ، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان غالبا تلاش می کند

 

پیروی مردم از امام خمینی (ره) را بیان می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد.

 

قابل قبول

 

ضمن معرفی امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ، نمونه ای از زندگی و رفتار امام خمینی (ره)  را در پیروی از ائمة اطهار(ع) بیان می کند.

 

ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به امام خمینی(ره)  ، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان گاهی اوقات تلاش می کند

 

به پیروی مردم از امام خمینی(ره) اشاره می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار ضمن معرفی امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ، نمونه ای از زندگی و رفتار امام خمینی (ره)  را در پیروی از ائمة اطهار(ع) بیان می کند.

 

با راهنمایی معلم ضمن ابراز علاقه و احترام نسبت به امام خمینی (ره)  ، برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان گاهی اوقات تلاش می کند

 

با راهنمایی معلم به پیروی مردم از امام خمینی(ره) اشاره می کند

 

به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

.......................................................................................................................................................................

 

 

 

درس 15

 

 

 

عناوین کارنامه

 

مراسم اسلامی ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با مراسم مربوط به بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی

 

سالگرد انقلاب ، یادآور تلاش موفق مردم برای همراهی با یکدیگر و با رهبری آن

 

ظلم ستیزی مردم ایران

 

بزرگداشت قهرمانان انقلاب اسلامی

 

اشتیاق به شرکت در مراسم مربوط به بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی

 

مشارکت در برگزاری مراسم مربوط به بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 15

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

بیان ظلم ستیزی مردم ایران و تلاش قهرمانان انقلاب برای پیروزی انقلاب اسلامی

 

معرفی سالگرد انقلاب به عنوان یادآوری تلاش موفق مردم برای همراهی با یکدیگر و با رهبری آن

 

اشتیاق به شرکت در مراسم مربوط به بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی

 

مشارکت در برگزاری مراسم مربوط به بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

               

 

خیلی خوب

 

در مورد نقش مردم ظلم ستیز ایران و تلاش قهرمانان انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی به طور کامل توضیح می دهد

 

سالگرد انقلاب را به عنوان یادآوری تلاش موفق مردم برای همراهی با یکدیگر و با رهبری آن با بیان مثال هایی معرفی می کند

 

ضمن اظهار علاقه در مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

در مورد نقش مردم ظلم ستیز ایران و تلاش قهرمانان انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی توضیح می دهد

 

سالگرد انقلاب را به عنوان یادآوری تلاش موفق مردم برای همراهی با یکدیگر و با رهبری آن با بیان مثالی معرفی می کند

 

ضمن اظهار علاقه  در مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی شرکت می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد.

 

قابل قبول

 

نقش مردم ظلم ستیز ایران و تلاش قهرمانان انقلاب را در پیروزی انقلاب اسلامی بیان می کند

 

سالگرد انقلاب را به عنوان یادآوری تلاش موفق مردم برای همراهی با یکدیگر و با رهبری آن معرفی می کند

 

برای شرکت در مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی اظهار علاقه  می کند

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار نقش مردم ظلم ستیز ایران و تلاش قهرمانان انقلاب را در پیروزی انقلاب اسلامی بیان می کند

 

با کمک آموزگار سالگرد انقلاب را به عنوان یادآوری تلاش موفق مردم برای همراهی با یکدیگر و با رهبری آن معرفی می کند

 

با کمک آموزگار برای شرکت در مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی اظهار علاقه  می کند

 

با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

........................................................................................................................................................

 

 

 

درس 16

 

 

 

عناوین کارنامه

 

جهان آخرت ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با نام قیامت به عنوان روز حساب

 

آشنایی با احادیث در مورد محاسبه اعمال

 

تمایل به انجام وظایف خود برای داشتن حسابرسی سریع و آسان

 

تلاش برای محاسبه اعمال

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 16

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

معرفی قیامت به عنوان روز حساب

 

بیان احادیث در مورد محاسبه اعمال

 

تمایل به انجام وظایف

 

تلاش برای محاسبه اعمال

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

               

 

خیلی خوب

 

دلیل نامگذاری قیامت به روز حساب را به طور کامل توضیح می دهد

 

احادیثی در مورد محاسبه اعمال بیان کرده و درمورد آن ها توضیح می دهد

 

ضمن تمایل به انجام وظایف، برای محاسبه اعمال همواره تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

دلیل نامگذاری قیامت به روز حساب را توضیح می دهد

 

حدیثی در مورد محاسبه اعمال بیان کرده و درمورد آن توضیح می دهد

 

ضمن تمایل به انجام وظایف، برای محاسبه اعمال غالبا تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

قابل قبول

 

دلیل نامگذاری قیامت به روز حساب را بیان می کند

 

حدیثی در مورد محاسبه اعمال بیان می کند

 

ضمن تمایل به انجام وظایف، برای محاسبه اعمال گاهی اوقات تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار دلیل نامگذاری قیامت به روز حساب را بیان می کند

 

باراهنمایی معلم حدیثی در مورد محاسبه اعمال بیان می کند

 

با یاری معلم ضمن تمایل به انجام وظایف، برای محاسبه اعمال گاهی اوقات تلاش می کند.

 

به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

درس 17

 

 

 

عناوین کارنامه

 

جهان آخرت ، قرآن کریم

 

اهداف کلی          

 

آشنایی با نام قیامت به عنوان روز جدایی

 

آشنایی با ویژگی های بهشتیان و جهنمیان

 

تمایل به انجام وظایف خود برای قرار گرفتن در گروه خوبان

 

تلاش برای بهتر عمل کردن

 

آشنایی با پیام قرآنی

 

شماره  درس : 17

 

 

 

نشانه های تحقق 

 

معرفی قیامت به عنوان روز جدایی

 

بیان ویژگی های بهشتیان و جهنمیان

 

تمایل به انجام وظایف برای قرار گرفتن در گروه خوبان

 

تلاش برای بهتر عمل کردن

 

درک مفهوم پیام قرآنی

 

سطوح عملکرد :

 

 

 

خیلی خوب

 

دلیل نامگذاری قیامت به روز جدایی را به طور کامل توضیح می دهد.

 

ویژگی های بهشتیان و جهنمیان را بیان کرده و درمورد آن ها به طور کامل توضیح می دهد.

 

ضمن تمایل به انجام وظایف، برای بهتر عمل کردن همواره تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد.

 

خوب

 

دلیل نامگذاری قیامت به روز جدایی را توضیح می دهد.

 

ویژگی بهشتیان و جهنمیان را بیان کرده و درمورد آن توضیح می دهد

 

ضمن تمایل به انجام وظایف، برای بهتر عمل کردن غالبا تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 

قابل قبول

 

دلیل نامگذاری قیامت به روز جدایی را بیان می کند

 

ویژگی بهشتیان و جهنمیان را بیان می کند

 

ضمن تمایل به انجام وظایف، برای بهتر عمل کردن گاهی اوقات تلاش می کند.

 

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 

نیازمند آموزش و تلاش بیشتر

 

با کمک آموزگار دلیل نامگذاری قیامت به روز جدایی را بیان می کند

 

باراهنمایی معلم ویژگی بهشتیان و جهنمیان را بیان می کند

 

با یاری معلم ضمن تمایل به انجام وظایف، برای بهتر عمل کردن گاهی اوقات تلاش می کند.

 

به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند

 

..................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

منبع : کتاب معلم / راهنمای تدریس هدیه های آسمان تعلیم و تربیت دینی / پنجم دبستان / 1394

 

 

 

پایان مطلب

 

موفق و سربلند باشید