جدول اهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی

 

 

موضوع

اهداف کلی

دروس

نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارت های روانخوانی آیات

آیات کتاب درس و قرآن کامل

خواندن صحیح و شمرده آیات کتاب درسی و قرآن کامل

خیلی خوب

آیات و عبارات کتاب درسی و قرآن کامل را به صورت صحیح و روان می خواند

خوب

آیات و عبارات کتاب درسی و قرآن کامل را به صورت صحیح و شمرده می خواند

قابل قبول

آیات و عبارات کتاب درسی و قرآن کامل را به صورت شمرده با غلط کم می خواند

نیازمند آموزش

در خواندن آیات و عبارات کتاب درسی و قرآن کامل به راهنمایی معلم نیاز دارد

قرائت

مهارت روانخوانی آیات جلسه اول

آیات جلسه اول تمام دروس

خواندن آیات جلسه اول به صورت آهنگین یا روان

خیلی خوب

آیات جلسه اول هر درس را روان و آهنگین می خواند

خوب

آیات جلسه اول هر درس را روان و تقریبا آهنگین می خواند

قابل قبول

آیات جلسه اول هر درس را روان و معمولی می خواند

نیازمند آموزش

آیات جلسه اول هر درس را با راهنمایی معلم به صورت معمولی می خواند

آموزه های قرآنی

ترجمه کلمات و عبارات قرآنی

آشنایی با کلمات و عبارات ساده و پرکاربرد قرآنی

جلسه دوم تمام دروس

بیان معنای کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب

ترجمه کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند

خوب

ترجمه بیشترکلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند

قابل قبول

ترجمه برخی از عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند

نیازمند آموزش

ترجمه تعداد کمی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را با راهنمایی معلم بیان می کند

پیام قرآنی

درک مفاهیم پیام قرآنی

جلسه اول دروس

1و2 و3 و 5 و 6 و

 7 و 9 و 10 و 11

خواندن متن پیام قرآنی و ترجمه آن از کتاب درسی و بیان مصادیق پیام

خیلی خوب

متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با ذکر مثال های متنوع ، مفاهیم و مصادیق آن را به زبان خود بازگو می کند

خوب

متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با ذکر چند مثال  ، مفاهیم و مصادیق آن را به زبان خود بازگو می کند

قابل قبول

متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با ذکر مثال  ، مفاهیم و مصادیق آن را به زبان خود بازگو می کند

نیازمند آموزش

متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با راهنمایی معلم  ، برخی از مفاهیم و مصادیق آن را به زبان خود بازگو می کند

داستان

آشنایی با داستان های قرآنی

جلسه اول دروس

4 و 8 و 12

بیان داستان های کتاب درسی

خیلی خوب

داستان های کتاب درسی را با ذکر جرئیات به زبان خودش بازگو می کند

خوب

داستان های کتاب درسی را به صورت کلی به زبان خودش بازگو می کند

قابل قبول

داستان های کتاب درسی را با کمک تصویر و به صورت کلی به زبان خودش بازگو می کند

نیازمند آموزش

در بیان داستان های کتاب درسی به کمک معلم نیازمند است

  

 

منبع : کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

 

 

موفق و سربلند باشید