مختصری از زندگینامه ناصرخسرو

حکیم ابومعین ناصرین خسروقبادیانی بلخی در سال ۳۹۴ هجری قمری در بلخ تولد یافت. از اوان جوانی به تحصیل علوم و تحقیق ادیان و مطالعهٔ اشعار شعرای ایران و عرب پرداخت. در دورهٔ جوانی به دربار غزنویان و سپس به دربار سلاجقه راه یافت. در سال ۴۳۷ هجری قمری خوابی دید و به قول خود از خواب چهل ساله بیدار شد، کارهای دیوانی را رها کرد و به سیر آفاق و انفس پرداخت. پس از پیوستن به فرقهٔ اسماعیلیه و تبلیغ عقاید آنان، امرای سلجوقی در صدد کشتن وی برآمدند، پس به ناچار به بدخشان گریخت و سرانجام در سال ۴۸۱ هجری قمری در یسکان وفات یافت. از آثار او می توان به سفرنامه، زادالمسافرین، وجه دین،خوان اخوان، دلیل المتحیرین، روشنایی نامه و دیوان اشعار اشاره کرد.


درس پنجم فارسی پنجم  ص 39   چنار و کدوبُن

 

 

 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید


 

 

 

قصیده شماره 47 پنج بیت است فقط بیت اول در کتاب درسی نیامده است .

 

 

 

نشنیده‌ای که زیر چناری کدو بنی                            

 

بر رست و بردوید برو بر به روز بیست؟

 

پرسید از آن چنار که «تو چند ساله‌ای؟»               

 

گفتا «دویست باشد و اکنون زیادتی است»

 

خندید ازو کدو که «من از تو به بیست روز             

 

بر تر شدم بگو تو که این کاهلی ز چیست»

 

او را چنار گفت که «امروز ای کدو                           

 

با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است

 

فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان                        

 

آنگه شود پدید که از ما دو مرد کیست»

 

 

منبع : گنجور

 

http://ganjoor.net/naserkhosro/divann/ghaside-naser/sh47/

 

 

پیروز و سربلند باشید