اهداف و نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس ریاضی پنجم قدیم

 

با سلام خدمت همکاران فداکار ، ایثارگر و مهربانم

 

مطلبی را که در این پست قرار می دهم مربوط به اهداف و نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس ریاضی پنجم قدیم است یعنی مربوط به کتاب پارسال . بیشتر دروس کتاب جدید با کتاب قدیم مشترک است و شما می توانید از آن استفاده کنید .

 

 

 

 


اهداف . نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس ریاضی پنجم سال تحصیلی 94 - 93

 

ردیف عناوین کارنامه و موضوعات اصلی اهداف ریاضی پنجم
1 کارنامه : عدد /  کتاب : کسر متعارفی  /  صفحات   3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 و 9
2 کارنامه : عدد /  کتاب : عدد مخلوط /  صفحات  14 ، 15 و 16
3 کارنامه : عدد /  کتاب : کسر اعشار ، عدد اعشاری /  صفحات  67  تا 70
4 کارنامه : عدد  /  کتاب :  اعداد مرکب      /  صفحات    42 ، 43 و 45
5 کارنامه : عدد /  کتاب : مفهوم بخش پذیری /  صفحات   23 ، 17
6 کارنامه : مقایسه عدد /  کتاب : مقایسه کسرهای متعارفی /  صفحات    12 ، 24 ، 26 ، 27 و 30
7 کارنامه : مقایسه اعداد /  کتاب : مقایسه اعداد مخلوط /  صفحات    31
8 کارنامه : مقایسه اعداد  /  کتاب : مقایسه اعداد اعشاری /  صفحات    71 ، 73 و 74
9 کارنامه : اعمال روی اعداد  /  کتاب : جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط /  صفحات 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 و 33
10 کارنامه : اعمال روی اعداد /  کتاب : جمع و تفریق اعداد اعشاری/  صفحات    74 و 72
11 کارنامه : عملیات روی اعداد  /  کتاب : جمع و تفریق اعداد مرکب /  صفحات    44 و 46
12 کارنامه : عملیات روی اعداد  /  کتاب : تخمین، ضرب تقریبی /  صفحات   47 و 48
13 کارنامه : عملیات روی اعداد  /  کتاب : ضرب ذهنی /  صفحات    89
14 کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : ضرب کسر و ضرب اعداد مخلوط /  صفحات    75 , 80
15 کارنامه : عملیات روی اعداد   /  کتاب : ضرب اعداد اعشاری /  صفحات    81 و 85
16 کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : تقسیم کسر و تقسیم اعداد مخلوط /  صفحات    118 تا 123
17 کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : نسبت و تناسب و کاربرد آن /  صفحات    41 و 36 و 51 و 49
18 کارنامه : عملیات روی اعداد  /  کتاب : درصد و کاربرد /  صفحات    62 و 58
19 کارنامه : هندسه   /  کتاب : تقارن /  صفحات    65 و 63
20 کارنامه : هندسه /  کتاب : مساحت چندضلعی ها ( لوزی، ذوزنقه) /  صفحات    52 و 53
21 کارنامه : هندسه /  کتاب : اجسام هندسی /  صفحات
22 کارنامه : هندسه /  کتاب : زاویه /  صفحات    99 تا 105
23 کارنامه : هندسه /  کتاب : رسم مثلث /  صفحات    90 و 106
24 کارنامه : هندسه  /  کتاب : محاسبه حجم /  صفحات    93 تا 98
25 کارنامه : هندسه /  کتاب : دایره، محیط، مساحت/  صفحات    115 تا 117  و 129 تا 130
26 کارنامه : اندازه گیری /  کتاب : طول /  صفحات    35 و 86 و 87 و 88
27 کارنامه : اندازه گیری  /  کتاب : جرم /  صفحات    107 تا 109
28 کارنامه : اندازه گیری  /  کتاب : مساحت /  صفحات    34 و 35
29 کارنامه : اندازه گیری /  کتاب : حجم و گنجایش /  صفحات    124 تا 126
30 کارنامه : آمار و جمع آوری اطلاعات  /  کتاب : معدل (یا میانگین) /  صفحات    131 و 132

 

 

صفحه 1 / جدول 1

 

عناوین

 

کارنامه : عدد /  کتاب : کسر متعارفی  /  صفحات 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 و 9

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک انواع کسر متعارفی، کسب مهارت در نمایش و به کارگیری آن

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

خواندن و نمایش انواع کسر متعارفی(مساوی صفر، کمتر از واحد، مساوی واحد، بزرگتر از واحد)

 

خواندن و نمایش نصف، ثلث، ربع و خمس

 

حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

انواع کسر متعارفی را (باشکل ، بدون شکل) به صورت صحیح می خواند و می تواند کسر را توسط شکل نمایش دهد و برعکس . اصطلاحات خاص کسر (نصف ، ثلث و . . .) را در موقعیت مناسب به کار می برد . مسائل کتاب درسی و بیشتر جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئله جدید طرح می کند

 

خوب

 

انواع کسر متعارفی را در حد کتاب درسی( با شکل، بدون شکل) به صورت صحیح می خواند و می تواند کسر را توسط شکل نمایش دهد و برعکس. اصطلاحات خاص کسر (نصف، ثلث و... ) را در موقعیت مناسب به کار می برد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

انواع کسر متعارفی را در حد کتاب درسی ( با شکل، بدون شکل) به صورت صحیح می خواند و در بیشتر مواقع می تواند کسر را توسط شکل نمایش دهد و برعکس. اصطلاحات خاص کسر(نصف، ثلث و... )  را با راهنمایی معلم در موقعیت مناسب به کار می برد مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش  

 

در خواندن و نمایش کسر ( با شکل، بدون شکل) ، به کارگیری اصطلاحات خاص کسر به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

 

...................................................................................................................................................

 

 

صفحه 1 / جدول 2

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عدد /  کتاب : عدد مخلوط /  صفحات 14 ، 15 و 16

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک عدد مخلوط، نمایش و به کارگیری آن

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

خواندن و نمایش اعداد مخلوط به صورت های مختلف

 

تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و بالعکس (از راه گسترده و از راه تقسیم )

 

حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

عدد مخلوط را در هر حالت ( با شکل، بدون شکل) به صورت صحیح خوانده و نمایش می دهد و در کلیه موارد کسر بزرگتر از واحد را از راه گسترده و از راه تقسیم به عدد مخلوط و یا بالعکس تبدیل کرده و در حل مسائل، آن را به کار می برد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئله جدید طرح می کند.

 

 

 

خوب

 

عدد مخلوط را در حد کتاب درسی( با شکل، بدون شکل) به صورت صحیح خوانده و نمایش می دهد و در بیشتر موارد کسر بزرگتر از واحد را از راه گسترده و از راه تقسیم به عدد مخلوط و یا بالعکس تبدیل کرده و در حل مسائل،آن را به کار می برد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

در بیشتر مواقع عدد مخلوط را در حد کتاب درسی( با شکل، بدون شکل) به صورت صحیح خوانده و نمایش می دهد و در برخی موارد کسر بزرگتر از واحد را از راه گسترده و از راه تقسیم به عدد مخلوط و یا بالعکس تبدیل کرده ومسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

در خواندن و نمایش عدد مخلوط و تبدیل آن به کسر و بالعکس و نیز به کارگیری آن در حل مسائل به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

............................................................................................................................................

 

 

 

صفحه 1 / جدول 3

 

عناوین

 

کارنامه : عدد /  کتاب : کسر اعشار ، عدد اعشاری /  صفحات  67  تا 70

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک کسر اعشار و عدد اعشاری و تبدیل آنها به یکدیگر

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

خواندن و نمایش کسر اعشاری و عدد اعشار در حالت های مختلف(با شکل، بدون شکل، با جدول، بدون جدول ) ، تبدیل کسر اعشار به عدد اعشاری و بالعکس و نمایش آن ، نمایش اعداد اعشاری به رقم یا حروف

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

عدد اعشاری را در حالت های مختلف به صورت صحیح خوانده و نمایش می دهد. در کلیه موارد کسر اعشار را به عدد اعشار و یا بالعکس تبدیل کرده و در صورت لزوم آن را به صورت صحیح نمایش داده و به کار می برد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئله جدید طرح می کند.

 

 

 

خوب

 

در بیشتر موارد اعداد اعشاری را در حالت های مختلف،(در حد کتاب درسی) به صورت صحیح خوانده و نمایش می دهد. کسر اعشار را به عدد اعشار و یا بالعکس تبدیل می کند. در صورت لزوم، آن را به صورت صحیح نمایش داده و به کار می برد. در بیشتر مواقع اعداد اعشاری را به رقم یا حروف نمایش می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

در برخی موارد اعداد اعشاری را در حالت های مختلف،(در حد کتاب درسی) به صورت صحیح خوانده و نمایش می دهد در برخی موارد کسر اعشار را به عدد اعشار و یا بالعکس تبدیل کرده و در صورت لزوم آن را به صورت صحیح نمایش می دهد. در برخی مواقع اعداد اعشاری را به رقم یا حروف نمایش می دهد. مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

در خواندن و نمایش اعداد اعشاری و کسر اعشاری در حالت های مختلف ، تبدیل آنها به یکدیگر و در نمایش اعداد اعشاری به رقم یا حروف به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 2 / جدول 1

 

عناوین

 

کارنامه : عدد  /  کتاب :  اعداد مرکب      /  صفحات    42 ، 43 و 45

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک اعداد مرکب و نمایش آن کسب مهارت در مقایسه اعداد مرکب

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

خواندن و نوشتن اعداد مرکب  مقایسه اعداد مرکب  حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

اعداد مرکب را می خواند و می نویسد. اعداد مرکب را در هر حالت به درستی مقایسه می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

 

 

خوب

 

اعداد مرکب را می خواند و می نویسد. در بیشتر موارد اعداد مرکب را به درستی مقایسه کرده و بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

اعداد مرکب را می خواند و می نویسد. در برخی موارد اعداد مرکب را به درستی مقایسه کرده و مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

در خواندن و نوشتن اعداد مرکب و مقایسهٔ آنها به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

صفحه 2 / جدول 2

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عدد /  کتاب : مفهوم بخش پذیری /  صفحات    23 ، 17

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم بخش پذیری کسب مهارت در تشخیص اعداد بخش پذیر بر  2، 3، 5، 6، 9، 10 و 15

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

تعیین اعداد بخش پذیر بر 2، 3، 5، 6، 9، 10 و 15 با ارائه دلیل

 

 بیان قاعده های بخش پذیری اعداد بر 2، 3، 5، 6، 9، 10 و 15

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

اعداد بخش پذیر بر 2، 3، 5، 6، 9، 10 و 15 را تعیین می کند و دلایل خود بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئله جدید طرح می کند.

 

 

 

خوب

 

خوب اعداد بخش پذیر بر 2، 3، 5، 9، 10 را تعیین می کند، دلایل خود را بیان می کند و همچنین برخی اعداد بخش پذیر بر 6 و 15 را تعیین می کند و بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

اعداد بخش پذیر بر 2، 5، 10 را تعیین می کند، برخی اعداد بخش پذیر بر 3 و 9 و 6 را تعیین می کند.مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

در بیشتر موارد اعداد بخش پذیر بر 2، 5، 10 را تعیین می کند. برای بخش پذیری بر 3، 9،6 و 15 به کمک و راهنمایی

 

معلم نیاز دارد.

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 2 / جدول 3

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : مقایسه عدد /  کتاب : مقایسه کسرهای متعارفی /  صفحات    12 ، 24 ، 26 ، 27 و 30

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در مقایسه کسرهای متعارفی

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

مقایسهکسرهای متعارفی در هر حالت(مخرج های مساوی و غیرمساوی) و استفاده از نمادهای (<، = و >)

 

 مرتب کردن کسرها  حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

کسرهای متعارفی (حداکثر سه تا) را در هر حالت مقایسه کرده و از نمادهای (<، = و >) به درستی استفاده می کند.

 

مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

 

 

خوب

 

در بیشتر مواقع کسرهای متعارفی را در هر حالت مقایسه کرده و از نمادهای (<، = و >) به درستی استفاده می کند.

 

بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

در برخی موارد کسرهای متعارفی را به درستی مقایسه کرده و از نمادهای (<، = و >) به درستی استفاده می کند.

 

مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

در مقایسه کسرهای متعارفی در هر حالت و استفاده از نمادهای (<، = و >) به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه 2 / جدول 4

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : مقایسه اعداد /  کتاب : مقایسه اعداد مخلوط       /  صفحات    31 

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در مقایسه اعداد مخلوط با یکدیگر

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

مقایسه اعداد مخلوط در هر حالت (با مخرج های مساوی، با مخرج های نامساوی، با صورت های مساوی) و استفاده از نمادها (< ، = و >)   

 

حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

اعداد مخلوط را در هر حالت با یکدیگر مقایسه کرده و از نمادهای (<، = و >( به درستی استفاده می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئله جدید طرح می کند.

 

 

 

خوب

 

در بیشتر مواقع اعداد مخلوط را در هر حالت با یکدیگر مقایسه کرده و از نمادهای (<، = و >) به درستی استفاده می کند .بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

اعداد مخلوط را در حالت های ساده(مساوی بودن مخرج ها، مساوی بودن کسرها در اعداد مخلوط و...) مقایسه کرده و در بیشتر موارد از نمادهای (<، = و >) به درستی استفاده می کند .مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

در مقایسه اعداد مخلوط در هر حالت و استفاده از نمادهای (<، = و >( به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 3 / جدول 1

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : مقایسه اعداد  /  کتاب : مقایسه اعداد اعشاری /  صفحات    71 ، 73 و 74

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در مقایسه اعداد اعشاری

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

مقایسه اعداد اعشاری با یکدیگر

 

 مقایسه اعداد اعشاری با اعداد صحیح

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

مقایسهٔ اعداد اعشاری با یکدیگر و مقایسه اعداد اعشاری با اعداد صحیح را به درستی انجام می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

 

 

خوب

 

در بیشتر موارد مقایسهٔ اعداد اعشاری با یکدیگر و مقایسه اعداد اعشاری با اعداد صحیح را به درستی انجام می دهد .بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

در برخی موارد مقایسهٔ اعداد اعشاری با یکدیگر و مقایسه اعداد اعشاری با اعداد صحیح را به درستی انجام می دهد .مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

در مقایسهٔ اعداد اعشاری با یکدیگر و مقایسه اعداد اعشاری با اعداد صحیح به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه 3  / جدول 2

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : اعمال روی اعداد /  کتاب : جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط /  صفحات10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 و 33

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط در هر حالت (با مخرج های مساوی، با صورت مساوی، با عدد صحیح یا غیرمساوی)

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط را در هر حالت انجام داده و در صورت لزوم پاسخ را ساده یا تبدیل می کند . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئله جدید طرح می کند .

 

 

 

خوب

 

در بیشتر موارد جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط را انجام داده و در صورت لزوم پاسخ را ساده یا تبدیل می کند .

 

بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط با مخرج های مساوی را با تبدیل (عدد مخلوط به کسر( انجام داده ولی در سایر حالات به راهنمایی و کمک معلم نیاز دارد. مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

برای جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه  3 / جدول  3

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : اعمال روی اعداد /  کتاب : جمع و تفریق اعداد اعشاری/  صفحات    74 و 72

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در جمع و تفریق اعداد اعشاری

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

جمع و تفریق اعداد اعشاری در هر حالت (با شکل، بدون شکل، با استفاده از جدول، بدون استفاده از جدول)

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (با انتقال، بدون انتقال) را در هر حالت انجام می دهد .مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

 

 

خوب

 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (بدون انتقال) را در حالت های مختلف انجام می دهد. در بیشتر موارد جمع و تفریق اعداد اعشاری (با انتقال) را در حالت های مختلف انجام می دهد .بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

 

 

قابل قبول

 

در بیشتر موارد جمع و تفریق اعداد اعشاری (بدون انتقال) را در حالت های مختلف و در برخی مواقع جمع و تفریق اعداد اعشاری (با انتقال) را انجام می دهد . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش  

 

در جمع و تفریق اعداد اعشاری به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه  4 / جدول  1

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : جمع و تفریق اعداد مرکب /  صفحات    44 و 46

 

 

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در جمع و تفریق اعداد مرکب

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

جمع و تفریق اعداد مرکب در هر حالت( بدون تبدیل واحد، با تبدیل واحد)

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

جمع و تفریق اعداد مرکب را در هر حالت انجام می دهد.مسایل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

جمع و تفریق اعداد مرکب بدون تبدیل واحد را انجام می دهد. در بیشتر موارد جمع و تفریق اعداد مرکب با تبدیل واحد را انجام می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

در بیشتر موارد جمع و تفریق اعداد مرکب بدون تبدیل واحد را انجام می دهد . جمع و تفریق اعداد مرکب با تبدیل واحد را با راهنمایی معلم انجام داده و مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش  

 

در جمع و تفریق اعداد مرکب به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه 4  / جدول  2

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : تخمین، ضرب تقریبی /  صفحات   47 و 48

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در ضرب تقریبی دو عدد طبیعی

 

کسب مهارت در به کارگیری ضرب تقریبی دو عدد در زندگی روزمره

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

بیان چگونگی انجام ضرب تقریبی دو عدد

 

انجام ضرب تقریبی دو عدد در هر حالت ( با یکان های زیر پنج، مساوی پنج، بالای پنج)

 

 بیان کاربردهای ضرب تقریبی در زندگی روزمره

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

ضرب تقریبی دو عدد در هر حالت را انجام داده و درباره چگونگی انجام آن توضیح می دهد و کاربرد آن را در زندگی روزمره بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

ضرب تقریبی دو عدد دربیشتر حالت ها را انجام داده و در باره چگونگی انجام آن توضیح داده و کاربرد آن را در زندگی روزمره بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

ضرب تقریبی دو عدد را در برخی از حالت ها انجام داده وحداقل یک کاربرد آن را در زندگی روزمره بیان می کند. مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش  

 

برای انجام ضرب تقریبی دو عدد و بیان برخی از کاربردهای آن در زندگی روزمره به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه  4 / جدول  3

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : ضرب ذهنی /  صفحات    89

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در انجام ضرب ذهنی دو عدد

 

کسب مهارت در بیان کاربرد ضرب ذهنی در زندگی روزمره

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

بیان چگونگی انجام ضرب دو عدد به صورت ذهنی

 

 تعیین حاصل ضرب یک عدد زوج در پنج، پنجاه، پانصد و... به صورت ذهنی

 

 بیان کاربردهای ضرب ذهنی در زندگی روزمره

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

ضرب دو عدد با حالت های تعیین شده را به صورت ذهنی انجام داده و پاسخ را تعیین می کند و در باره چگونگی انجام آن توضیح می دهد. کاربردهای ضرب ذهنی را در زندگی روزمره بیان می کند و مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد ضرب دو عدد با حالت های تعیین شده را به صورت ذهنی انجام داده و پاسخ را تعیین کرده و درباره چگونگی انجام آن توضیح می دهد و کاربردهای ضرب ذهنی را در زندگی روزمره بیان می کند . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

ضرب دو عدد در برخی از حالت های تعیین شده را به صورت ذهنی انجام داده و پاسخ را تعیین می کند. برخی از کاربردهای ضرب ذهنی را در زندگی روزمره بیان کرده و مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش  

 

برای به دست آوردن حاصل ضرب دو عدد به صورت ذهنی در حالت های تعیین شده و بیان کاربرد آن در زندگی روزمره به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 5  / جدول  1

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : ضرب کسر و ضرب اعداد مخلوط /  صفحات    75 , 80

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم ضرب کسرها و اعداد مخلوط

 

کسب مهارت در ضرب کسرها و اعداد مخلوط

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

انجام ضرب کسرها در هر حالت (کسر در کسر و کسر در عدد صحیح،عدد صحیح در کسر) (با شکل، بدون شکل)

 

 انجام ضرب اعداد مخلوط در هر حالت  (عدد مخلوط در عدد مخلوط، کسر در عدد مخلوط، عدد صحیح در عدد مخلوط)

 

 توضیح روش ضرب کسرها و اعداد مخلوط

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

ضرب کسرها و اعداد مخلوط را در هر حالت انجام می دهد و شکل مناسب آن را رسم می کند و بالعکس (درحد کتاب درسی). در صورت لزوم پاسخ را ساده و تبدیل می کند و در بارهٔ آن توضیح می دهد. مسائل کتابدرسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

ضرب کسرها را دربیشتر حالت ها انجام می دهد . در بیشتر مواقع ضرب اعداد مخلوط را انجام می دهد و شکلمناسب آن را رسم می کند و بالعکس(درحد کتاب درسی) و در صورت لزوم پاسخ را ساده و تبدیل میکند.بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

ضرب کسرها و اعداد مخلوط را در برخی از حالت ها انجام می دهد  و شکل آن را رسم می کند. مسائل بسیارساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

در ضرب کسرها و اعداد مخلوط، توضیح روش انجام آنها به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 5  / جدول  2

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عملیات روی اعداد  /  کتاب : ضرب اعداد اعشاری /  صفحات    81 و 85

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم ضرب اعداد اعشاری

 

کسب مهارت در ضرب اعداد اعشاری

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

انجام ضرب عدد اعشاری در عدد صحیح و بالعکس در هر حالت (با شکل، بدون شکل)

 

 انجام ضرب عدد اعشاری در عدد اعشاری

 

 تفسیر چگونگی ضرب اعداد اعشاری در هر حالت

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری و بالعکس را در هر حالت انجام و دربارهٔ آن توضیح می دهد. ضرب اعداد اعشاری در اعداد اعشاری را انجام می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری و بالعکس و ضرب عدد اعشاری در عدد اعشاری را انجام داده ودرباره آن توضیح می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسایل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

ضرب عدد صحیح (تا دو رقم ) در عدد اعشار(تا یک رقم اعشار) و بالعکس را انجام می دهد. در برخی مواقع ضرب عدد اعشاری در عدد اعشاری را انجام می دهد . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

 

 

نیازمند آموزش

 

در ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری و بالعکس و عدد اعشاری در عدد اعشاری، به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 5  / جدول  3

 

عناوین

 

کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : تقسیم کسر و تقسیم اعداد مخلوط /  صفحات    118 تا 123

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم تقسیم دو کسر

 

درک رابطه تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح (با باقیمانده)  به کسر

 

متعارفی و اعشاری

 

کسب مهارت تقسیم دو کسر یا عدد مخلوط بر یکدیگر

 

نشانه های تحقق :

 

انجام تقسیم کسر بر کسر، عدد صحیح بر کسر، عدد صحیح بر عدد صحیح (با شکل، بدون شکل ) و کسر بر عدد صحیح

 

 تبدیل کسر به عدد اعشاری

 

 انجام تقسیم دو عدد مخلوط بر یکدیگر و عدد مخلوط بر کسر و بالعکس

 

 حل مسائل مربوطه

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

تقسیم کسر بر کسر، عدد صحیح بر کسر و بالعکس را (با شکل، بدون شکل ) انجام می دهد و در صورت لزوم پاسخ را ساده و تبدیل به عدد اعشاری کرده و آن را توضیح می دهد. تقسیم دو عدد مخلوط بر یکدیگر، عدد مخلوط بر کسر و بالعکس را انجام می دهد و در صورت لزوم پاسخ را ساده و تبدیل می کند . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

تقسیم کسر بر کسر (با مخرج مساوی) ، عدد صحیح بر کسر و بالعکس را (بدون شکل) انجام می دهد  و در صورت لزوم پاسخ را ساده و به عدد اعشاری تبدیل می کند. در بیشتر مواقع تقسیم کسر بر کسر (با مخرج نامساوی) ، رسم شکل (در انواع تقسیم های کسری) ، تقسیم دو عدد مخلوط بر یکدیگر، عدد مخلوط بر کسررا انجام می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

تقسیم کسر بر کسر را (با مخرج مساوی) انجام می دهد .برخی مواقع تقسیم کسر بر کسر(با مخرج نامساوی) ، عدد صحیح بر کسر، کسر بر عدد صحیح، عدد مخلوط بر عدد مخلوط، عدد مخلوط بر کسر را انجام می دهد. مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

در تقسیم کسر بر کسر، کسر بر اعداد صحیح و بالعکس، تقسیم دو عدد مخلوط بر یکدیگر و عدد مخلوط بر کسر به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 6  / جدول  1

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : نسبت و تناسب و کاربرد آن /  صفحات    41 و 36 و 51 و 49

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم نسبت و تناسب

 

کسب مهارت در استفاده از نسبت و تناسب در زندگی روزمره

 

نشانه های تحقق :

 

بیان نسبت دو یا چند کمیت مرتبط به یکدیگر یا یک کمیت به کل به صورت کلامی یا کسر یا جدول

 

 بیان ارتباط بین دو یا چند نسبت به صورت کلامی یا دو کسر مساوی و یا جدول

 

 تشخیص نسبت های متناسب و نامتناسب

 

 تعیین کاربرد نسبت و تناسب در زندگی روزمره

 

 مشخص کردن هر کمیت باتوجه به جمع و تفاضل دو یا چند کمیت مرتبط و نسبت بین آنها

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

نسبت بین دو یا چند کمیت مرتبط با یکدیگر یا یک کمیت به کل (مجموع کمیت ها) را مشخص می کند . با توجه به موضوع، جدول نسبت و تناسب را رسم و تکمیل می کند و در صورت لزوم کاربرد آن را مشخص می کند . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

نسبت بین دو یا چند کمیت مرتبط با یکدیگر یا یک کمیت به کل را مشخص می کند. در بیشتر مواقع با توجه به موضوع، جدول نسبت و تناسب را رسم و تکمیل می کند و در صورت لزوم کاربرد آن را در زندگی روزمره مشخص می کند . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

در برخی مواقع نسبت بین دو یا چند کمیت مرتبط با یکدیگر یا یک کمیت به کل را مشخص می کند و با توجه به موضوع، جدول نسبت و تناسب را رسم و تکمیل می کند . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

در تشخیص و تعیین نسبت بین دو یا چند کمیت مرتبط و یا تکمیل جدول نسبت و تناسب (با توجه به موضوع) ، به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه 6  / جدول  2

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : عملیات روی اعداد /  کتاب : درصد و کاربرد /  صفحات    62 و 58

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم درصد

 

کسب مهارت در استفاده از درصد در زندگی روزمره

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

تبدیل نسبت بین دو یا چند کمیت به درصد و بالعکس

 

 تعیین قیمت اصلی با توجه به تخفیف و بالعکس

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

با توجه به نسبت بین دو یا چند کمیت، درصد آنها را مشخص می کند و بالعکس. قادر به تعیین قیمت اصلی با توجه به تخفیف و بالعکس است . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد با توجه به نسبت بین دو یا چند کمیت، درصد آنها را مشخص می کند و بالعکس. قادر به تعیین قیمت اصلی با توجه به تخفیف و بالعکس است. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

در برخی مواقع یا توجه به نسبت بین دو یا چند کمیت، درصد آنها را مشخص می کند و بالعکس. قادر به تعیین تخفیف باتوجه به قیمت اصلی و درصد تخفیف است. مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

در تبدیل نسبت دو یا چند کمیت به درصد و تعیین قیمت با توجه به درصد تخفیف، به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 7  / جدول  1

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : هندسه   /  کتاب : تقارن /  صفحات    65 و 63

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در تعیین و رسم خط تقارن

 

کسب مهارت در رسم قرینه یک شکل نسبت به خط تقارن

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

تعیین یا رسم خط تقارن در شکل های هندسی

 

 رسم قرینه یک نقطه یا شکل هندسی نسبت به خط تقارن

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

در بیشتر موارد کلیهٔ خطوط تقارن در شکل های ساده و ترکیبی را تعیین یا رسم کرده، قرینه یک نقطه یا شکل هندسی را نسبت به خط تقارن رسم می کند . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئله جدید طرح می کند.

 

خوب

 

 بیشتر خطوط تقارن در شکل های ساده و یا در حد کتاب درسی را تعیین یا رسم می کند. بیشتر مواقع قرینه یک نقطه یا شکل های ساده را نسبت به خط تقارن رسم می کند . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

 برخی از خطوط تقارن را در شکل های هندسی ساده در حد کتاب درسی تعیین یا رسم می کند . در برخی مواقع قرینه یک نقطه یا شکل های ساده را نسبت به خط تقارن رسم می کند . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

 برای تعیین یا رسم خطوط تقارن در شکل های هندسی ساده و رسم قرینه یک نقطه یا شکل های ساده نسبت به خط تقارن به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 7  / جدول  2

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : هندسه /  کتاب : مساحت چندضلعی ها ( لوزی، ذوزنقه) /  صفحات    52 و 53

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در محاسبه ی مساحت لوزی و ذوزنقه

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

بیان چگونگی به دست آوردن فرمول مساحت لوزی و ذوزنقه

 

 محاسبه مساحت لوزی و ذوزنقه در هر حالت (با استفاده از شکل، شکل های ترکیبی، با استفاده از فرمول)

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

مساحت لوزی و ذوزنقه را در هر حالت محاسبه می کند . چگونگی به دست آوردن فرمول مساحت لوزی و ذوزنقه را توضیح می دهد . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

 مساحت لوزی و ذوزنقه را در بیشتر حالت ها محاسبه می کند و چگونگی به دست آوردن فرمول مساحت لوزی و ذوزنقه را بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند .

 

قابل قبول

 

فرمول مساحت لوزی و ذوزنقه را بیان می کند . مساحت لوزی و ذوزنقه را در برخی از حالت ها محاسبه کرده و مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

در بیان فرمول و محاسبه مساحت لوزی و ذوزنقه به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

صفحه 7  / جدول  3

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : هندسه /  کتاب : اجسام هندسی /  صفحات   

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در ساختن مکعب، مکعب مستطیل، چهار وجهی منتظم

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

رسم یا تشخیص گستردهٔ مکعب، مکعب مستطیل، چهار وجهی منتظم

 

 ساختن مکعب، مکعب مستطیل، چهار وجهی منتظم

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

 

 

خیلی خوب

 

گسترده مکعب، مکعب مستطیل، چهار وجهی منتظم را تشخیص یا رسم می کند و آن را می سازد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد گسترده مکعب، مکعب مستطیل، چهار وجهی منتظم را تشخیص داده و آنها را می سازد . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

در برخی موارد گسترده مکعب، مکعب مستطیل، چهار وجهی منتظم را تشخیص داده و آنها را می سازد  و مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

برای تشخیص، رسم و ساخت مکعب، مکعب مستطیل، چهار وجهی منتظم به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 8  / جدول  1

 

عناوین

 

کارنامه : هندسه /  کتاب : زاویه /  صفحات    99 تا 105

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم زاویه

 

کسب مهارت در رسم انواع زاویه و رسم نیمساز به کمک نقاله

 

نشانه های تحقق :

 

تعیین داخل، روی اضلاع و خارج زاویه

 

 مقایسه زاویه با رو شهای مختلف (کپی کردن و انطباق، به کمک پرگار، به کمک نقاله) ، به کمک نیم دایره

 

 تعیین زاویه نیم صفحه و بیان ویژگی های آن

 

 بیان اندازه تقریبی و دقیق زاویه با درجه

 

 رسم نیمساز زاویه به کمک نقاله

 

 تعیین مجموع زوایای داخلی مثلث به کمک نقاله

 

 حل مسائل مربوطه

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

داخل، روی اضلاع، خارج زاویه و اندازهٔ تقریبی زاویه را تعیین می کند و درستی حدس خود را به کمک نقاله بررسی می کند . انواع زاویه را با روش های مختلف با یکدیگر مقایسه کرده و نیمساز آن را به کمک نقاله رسم می کند . مجموع زوایای داخلی مثلث را به کمک نقاله مشخص می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

داخل، روی اضلاع، خارج زاویه را تعیین می کند. در بیشتر موارد اندازهٔ تقریبی زاویه را تعیین کرده و درستی حدس خود را به کمک نقاله بررسی می کند . بیشتر زاویه ها را با بیش از یک روش با یکدیگر مقایسه کرده و نیمساز آن را به کمک نقاله رسم می کند.مجموع زوایای داخلی مثلث را به کمک نقاله مشخص می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند .

 

قابل قبول

 

داخل، روی اضلاع، خارج زاویه را تعیین می کند. در یرخی موارد اندازهٔ تقریبی زاویه را تعیین کرده و درستی حدس خود را به کمک نقاله بررسی می کند . بیشتر زاویه ها را باحداقل یک روش با یکدیگر مقایسه کرده و نیمساز آن را به کمک نقاله رسم می کند . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

برای تعیین داخل، روی اضلاع، خارج زاویه و اندازه گیری و مقایسهٔ زاویه ها و رسم نیمساز زاویه و تعیین مجموع زوایای داخلی مثلث به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه 8  / جدول  2

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : هندسه /  کتاب : رسم مثلث /  صفحات    90 و 106

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در رسم مثلث

 

کسب مهارت در استفاده از ابزار ( نقاله، گونیا، پرگار)

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

رسم مثلث غیرمشخص در هر حالت (سه ضلع، دو ضلع و زاویهٔ بین، دو زاویه و ضلع بین ) با ابزار مناسب

 

 رسم مثلث های خاص ( قائم الزاویه، متساوی الساقین، متساوی الاضلاع) با داشتن برخی از اجزا با استفاده از ابزار

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

مثلث های غیرمشخص و مثلث های خاص را در هر حال با ابزار مناسب رسم می کند . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد مثلث های غیرمشخص و مثلث های خاص را رسم می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

در برخی موارد مثلث های غیرمشخص و مثلث های خاص را رسم می کند. مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

برای رسم مثلث غیرمشخص در هر حالت و یا مثلث های خاص واستفاده از ابزار به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 8  / جدول  3

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : هندسه /  کتاب : محاسبه حجم /  صفحات    93 تا 98

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم حجم

 

کسب مهارت در محاسبه حجم مکعب و مکعب مستطیل

 

آشنایی با واحد اندازه گیری حجم

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

بیان چگونگی به دست آوردن فرمول حجم مکعب مستطیل و مکعب

 

 محاسبهٔ حجم مکعب، مکعب مستطیل و یا ترکیبی از آنها با استفاده از شکل و یا فرمول

 

 به کارگیری سانتی متر مکعب به عنوان واحد اندازه گیری حجم اجسام

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

حجم مکعب مستطیل و مکعب ) یا ترکیبی از آنها( را با استفاده از شکل و یا فرمول محاسبه کرده و واحد آن را بیان می کند و درباره نحوه محاسبه آن توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند

 

خوب

 

حجم مکعب مستطیل و مکعب را با استفاده از شکل و یا فرمول محاسبه کرده و واحد آن را بیان می کند . بیشتر مواقع حجم شکل های ترکیبی را محاسبه کرده و نحوه محاسبه را توضیح می دهد . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند .

 

قابل قبول

 

حجم مکعب مستطیل و مکعب را با استفاده از فرمول محاسبه کرده و واحد آن را بیان می کند. مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند .

 

نیازمند آموزش

 

در محاسبهٔ حجم مکعب و مکعب مستطیل با استفاده از شکل یا فرمول به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 9  / جدول  1

 

عناوین

 

کارنامه : هندسه /  کتاب : دایره، محیط، مساحت/  صفحات    115 تا 117  و 129 تا 130

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم عدد پی

 

کسب مهارت در محاسبه عدد پی،

 

محیط و مساحت دایره

 

کسب مهارت در به کارگیری مساحت و محیط دایره در زندگی روزمره

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

بیان چگونگی به دست آوردن عدد پی، محیط و مساحت دایره

 

 محاسبه محیط و مساحت دایره

 

 تعیین کاربرد دایره و محیط و مساحت آن در زندگی روزمره

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

چگونگی به دست آوردن عدد پی، محیط و مساحت دایره را بیان می کند. محیط و مساحت دایره و شکل های ترکیبی را با استفاده از فرمول محاسبه می کند. کاربرد دایره و محیط و مساحت آن در زندگی روزمره را تعیین می کند . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

محیط و مساحت دایره وبرخی از شکل های ترکیبی را با استفاده از فرمول محاسبه می کند . چگونگی به دست آوردن عدد پی را بیان می کند.حداقل یک کاربرد دایره ومحیط و مساحت آن را در زندگی روزمره بیان می کند.بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

محیط و مساحت دایره را با استفاده از فرمول محاسبه می کند . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

برای محاسبه محیط و مساحت دایره به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 9  / جدول  2

 

عناوین

 

کارنامه : اندازه گیری /  کتاب : طول /  صفحات    35 و 86 و 87 و 88

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در به کارگیری واحدهای استاندارد اندازه گیری طول

 

کسب مهارت در تبدیل واحدهای استاندارد اندازه گیری طول به یکدیگر

 

آشنایی با ابزار اندازه گیری کیلومتر

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

استفاده از واحدهای استاندارد اندازه گیری طول و مسافت ( متر، سانتی متر، میلی متر و کیلومتر) و تبدیل آنها به یکدیگر

 

 بیان موارد استفاده از واحدهای استاندارد در زندگی روزمره

 

 انتخاب واحد مناسب برای اندازه گیری طول و مسافت در موقعیت های تعیین شده

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

از واحدهای استاندارد مناسب، برای اندازه گیری طول اشیا و یا تعیین فاصلهٔ دو مکان (مسافت)  یا دو نقطه استفاده کرده و در صورت لزوم واحدها را به یکدیگر تبدیل می کند و کاربرد آنها را در زندگی روزمره بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری طول اشیا و یا تعیین فاصلهٔ دو مکان (مسافت)  یا دو نقطه استفاده می کند. در بیشتر موارد واحدها را به یکدیگر به درستی تبدیل می کند و کاربرد آنها را در زندگی روزمره بیان می کند . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

برخی موارد از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری طول اشیا و یا تعیین فاصله دو مکان(مسافت) یا دو نقطه استفاده می کند . در برخی موارد واحدها را به یکدیگر به درستی تبدیل می کند . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

واحدهای اندازه گیری طول را نام می برد. در به کارگیری واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری طول اشیا یا تعیین فاصله دو نقطه یا دو مکان وتبدیل واحدها به یکدیگر به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 9  / جدول  3

 

عناوین

 

کارنامه : اندازه گیری /  کتاب : جرم /  صفحات    107 تا 109

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در به کارگیری واحدهای استاندارد اندازه گیری جرم

 

کسب مهارت در تبدیل واحدهای استاندارد

 

اندازه گیری جرم به یکدیگر

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

استفاده از واحدهای استاندارد اندازه گیری ( جرم تن، کیلوگرم و گرم) و تبدیل آنها به یکدیگر

 

 بیان جرم اجسام ( به کمک جدول، بدون کمک جدول )

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری جرم اجسام مختلف استفاده کرده و جرم اجسام را از طریق جدول ارزش مکانی و بدون آن بیان کرده و واحدها را به یکدیگر تبدیل می کند . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری جرم اجسام مختلف استفاده می کند. در بیشتر موارد جرم اجسام را از طریق جدول ارزش مکانی و بدون آن بیان کرده و واحدها را به یکدیگر به درستی تبدیل می کند . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

در برخی موارد از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری جرم اجسام مختلف استفاده می کند. جرم اجسام را از طریق جدول ارزش مکانی بیان می کند. دربرخی مواقع به درستی واحدها را به یکدیگر تبدیل می کند . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

واحدهای اندازه گیری جرم را نام می برد. در استفاده از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری جرم اجسام مختلف، تعیین جرم اجسام و تبدیل واحدها به یکدیگر به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

صفحه 10  / جدول  1

 

عناوین

 

کارنامه : اندازه گیری /  کتاب : مساحت /  صفحات    34 و 35

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک مفهوم هکتار و کیلومتر مربع به عنوان واحدهای استاندارد اندازه گیری مساحت

 

کسب مهارت در به کارگیری هکتار و کیلومترمربع

 

کسب مهارت در تبدیل واحدهای اندازه گیری مساحت به یکدیگر

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

بیان و استفاده مناسب از واحدهای استاندارد اندازه گیری سطح (مترمربع، سانتی مترمربع، هکتار، کیلومترمربع) و تبدیل آنها به یکدیگر

 

 انتخاب واحد مناسب برای اندازه گیری سطح در موقعیت های تعیین شده

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

مساحت شکل های هندسی را محاسبه کرده و از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری مساحت استفاده کرده و در صورت لزوم، واحدها را به یکدیگر تبدیل می کند . دربارهٔ مراحل آن توضیح می دهد . مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد مساحت شکل های هندسی را محاسبه کرده و برای اندازه گیری مساحت، از واحدهای استاندارد مناسب استفاده می کند و واحدها را به درستی به یکدیگر تبدیل می کند . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند .

 

قابل قبول

 

برخی موارد مساحت شکل های هندسی را محاسبه کرده و برای اندازه گیری مساحت از واحدهای استاندارد مناسب استفاده کرده و واحدها را به درستی به یکدیگر تبدیل می کند . مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند .

 

نیازمند آموزش

 

واحدهای اندازه گیری مساحت را نام می برد. برای محاسبهٔ مساحت شکل های هندسی و استفاده از واحد مناسب اندازه گیری مساحت، تبدیل واحدها به یکدیگر به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 10  / جدول  2

 

عناوین

 

کارنامه : اندازه گیری/  کتاب : حجم و گنجایش /  صفحات    124 تا 126

 

 

 

اهداف کلی :

 

درک مفاهیم سانتی متر مکعب، مترمکعب، لیتر، سی سی و قطره و موارد به کارگیری آن

 

کسب مهارت در اندازه گیری حجم و گنجایش و به کارگیری واحدهای استاندارد برای هر کدام

 

کسب مهارت در تبدیل واحدهای اندازه گیری حجم و گنجایش

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

استفاده از واحدهای استاندارد اندازه گیری حجم و گنجایش (سانتی متر مکعب، مترمکعب، لیتر، سی سی و قطره) و تبدیل آنها به یکدیگر

 

 انتخاب واحد مناسب برای اندازه گیری حجم و گنجایش با توجه به موضوع

 

 بیان موارد استفاده سانت یمتر مکعب، مترمکعب، لیتر، سی سی و قطره در زندگی روزمره

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری حجم و گنجایش استفاده کرده و واحدها را به یکدیگر تبدیل می کند و کاربرد آنها را در زندگی روزمره بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند.

 

خوب

 

در بیشتر موارد از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری حجم و گنجایش استفاده کرده و واحدها را به یکدیگر به درستی تبدیل کرده و کاربرد برخی از آنها را در زندگی روزمره بیان می کند . بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

در بیشتر موارد از واحدهای استاندارد مناسب برای اندازه گیری حجم و گنجایش استفاده کرده ولی در برخی موارد واحدها را به درستی به یکدیگر تبدیل می کند . مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

 

نیازمند آموزش

 

برخی از واحدهای اندازه گیری حجم و گنجایش را نام م یبرد. در به کارگیری واحد استاندارد مناسب برای اندازه گیری حجم و گنجایش و تبدیل واحدها به یکدیگر به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

صفحه 10  / جدول  3

 

 

 

عناوین

 

کارنامه : آمار و جمع آوری اطلاعات /  کتاب : معدل (یا میانگین) /  صفحات    131 و 132

 

 

 

اهداف کلی :

 

کسب مهارت در بررسی و تفسیر اطلاعات  (با توجه به نمودار)

 

 

 

نشانه های تحقق :

 

استفاده از نمودار ستونی و به کارگیری و تفسیر آن با توجه به اطلاعات

 

 محاسبه معدل یا میانگین (با توجه به موضوع) و تعیین موارد استفاده آن

 

 حل مسائل مربوطه

 

 

 

سطوح عملکرد

 

خیلی خوب

 

برای نمایش اطلاعات، از نمودار ستونی به درستی استفاده کرده و با توجه به آن، اطلاعات را توضیح می دهد  و در ارتباط با آن، پرسش های مناسب طرح می کند. در صورت لزوم معدل( یا میانگین) داده ها را محاسبه ودرباره آن توضیح می دهد.

 

مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلهٔ جدید طرح می کند .

 

خوب

 

در بیشتر موارد برای نمایش اطلاعات از نمودار ستونی به درستی استفاده کرده و با توجه به آن، اطلاعات را توضیح می دهد  و در ارتباط با آن، پرسش های مناسب طرح می کند. معدل( یا میانگین) داده ها را محاسبه می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

 

قابل قبول

 

در بیشتر موارد برای نمایش اطلاعات از نمودار ستونی استفاده کرده ولی برخی از اطلاعات را تفسیر کرده و پرسش های مناسب طرح می کند . معدل( یا میانگین) داده ها را محاسبه کرده و مسائل بسیار ساده کتاب درسی را حل می کند .

 

نیازمند آموزش

 

در استفاده از نمودار ستونی، تفسیر اطلاعات، طرح پرسش های مناسب و محاسبه معدل ( یا میانگین) به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

منبع :

 

راهمای معلم در ارزشیابی توصیفی / اهداف . نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس ریاضی پنجم

 

 

 

موفق و سلامت باشید