با سلام خدمت دوستان عزیز

 به نظر می رسد کتاب های جدید پایه پنجم همه کاربردی شدند و بیشتر فعالیت در کلاس و انجام آزمایش و تحقیق و گفت گو در کلاس است . البته این روش خوبی است ولی برای بررسی پیشرفت دانش آموز به تنهایی کافی نیست . به نظر من بد نبود مطالبی را هم قرار می دادند که جنبه پرسش و پاسخ هم داشته باشد . من هرکاری کردم از متن کتاب علوم پرسش مناسب در بیاورم نشد !!!

 نظر شما همکاران محترم چیست ؟  

 

 پرسش های علوم پنجم درس هشتم و نهم  : کارها آسان می شود (1) و (2)

 

 درس هشتم  : کارها آسان می شود (1)


 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

 1) روى الّاکلنگ، نوید و فراز نشسته اند اما نمی توانند بازی کنند به نظر شما چه کارهایی می توانند انجام دهند تا بتوانند با هم بازى کنند ؟

 2 ) اهرم چیست ؟

 3 ) چهار وسیله نام ببرید که مانند اهرم عمل می کند و کاربرد آنها را توضیح دهید .

 4 ) هر اهرم از سه قسمت تشکیل شده است . آنها را بنویسید .

 5 ) سه وسیله ( اهرم ) نام ببرید که تکیه گاه بین جسم و نیرو قرار دارد .

 6 ) سه وسیله ( اهرم ) نام ببرید که جسم بین تکیه گاه و نیرو قرار دارد .

 7 ) سه وسیله ( اهرم ) نام ببرید که نیرو بین جسم و تکیه گاه قرار دارد .

 8 ) یک قیچی بکشید و قسمت های اهرم را روی آن نشان دهید .

 9 )

 10 )

  

 

محلّ تکیه گاه ، محلّ جسم محلّ نیرو را در هر ابزار مشخّص کنید .

 

 

 به نظر شما، فرغون و میخ کش که هر دو اهرم هستند، در کدام ستون جدول قرار می گیرند؟

 

 جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید

   

1) الاکلنگ یک ..........................................  است.

 2 ) هر اهرم یک میله و یک .................................................  دارد.

 3 ) در یک اهرم، هر چه جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود، برای بلند کردن آن به نیروی ......................................  نیاز است.

 4 ) در بدن ما  مفصل ها مثل ......................................  و استخوان ها  مثل ......................................  عمل می کنند و ما می توانیم کار انجام دهیم

 5 ) هرقدر فاصله ی نیرو به تکیه گاه نزدیک تر باشد ، بلند کردن آن جسم از سطح زمین ..........................................  است .

 6 ) الاکلنگ ، در نوشابه بازکن و میخ کش ، نوعی ........................................  هستند .

 

  .................................................................................

 درس نهم : کارها آسان می شود (2)

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

  

1 ) برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می شود؟

 2 ) سطح شیبدار چیست ؟

 3 ) از سطح شیبدار در چه جاهایی استفاده می شود ؟( سه مورد )

 4 ) چرا کف آشپزخانه، حمّام و سطح خیابان های شهر را کمی شیب دار درست می کنند؟

 5 ) گُوِه چیست؟ چه شکلی دارد ؟

 6 ) از گُوِه ها در چه کارهایی استفاده می شود

 7 ) تفاوت کار گُوِه با سطح شیبدار را بیان کنید .

 8 ) پیچ ها چگونه کارها را آسان می کنند؟

 9 ) قرقره چیست و  چه کمکی به ما می کند؟ ( چهار مورد)

 10 ) چرخ و محور چیست و  چه کمکی به ما می کند؟ ( چهار مورد)

 11 ) ماشین ساده را تعریف کنید و دو مثال بزنید .

 12 آیا دوچرخه یک ماشین پیچیده است ؟ چرا ؟

 13 ) چرا برای ساختمان سازی ، از قرقره و سطح شیبدار استفاده می کنند ؟

 14 ) ) با استفاده از وسایل زیر در ساختمان سازی چه کاری انجام می گیرد؟

 جرثقیل :

 سطح شیبدار :

 قرقره :

 بیل :

 کلنگ :

  

  

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید

 

1) پلکان یک سطح ........................................  است.

 2 ) استفاده از سطح شیب دار، نیروی لازم برای بالا بردن اجسام را ......................................  می دهد .

 3 ) گُوِه ها شبیه ........................................  هستند امّا کاری که انجام می دهند، با آن تفاوت دارد .

 4 ) دندان های پیش انسان و جانوران گوشت خوار مانند ........................................  عمل می کند .

 5 ) پیچ ها از سطح های ..............................................................  درست شده اند .

 6 ) هرچه طول سطح شیبدار نسبت به ارتفاع کمتر باشد به نیروی ........................................  نیاز داریم .

 7 ) قرقره ها ، اهرم ها و سطوح شیبدار همه در گروه ماشین های ........................................  هستند .

 8) برای بالا رفتن ( مثل کوه یا تپه ) هرچه طول شیب .................................  و ارتفاع ................................  باشد ، بالا رفتن از آن آسان تر است

 

 

 

 

پایان مطلب

 

سرافراز و سربلند و سلامت باشید