پرسش های درس دهم علوم خاک باارزش

 

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

 

1) یکی از روش های تشکیل خاک، خرد شدن سنگ هاست در این مورد توضیح دهید .

 

2 ) چگونه گیاهان موجب تشکیل خاک می شوند؟

 

3 ) چگونه جانوران موجب تشکیل خاک می شوند؟

 

4 ) آیا تغییر آب وهوا نیز در تشکیل خاک نقش دارد ؟ در این مورد توضیح دهید .

 

5 ) گرم و سرد شدن سنگ ها  به چه صورت باعث تشکیل خاک می شود ؟

 

6 ) خاک رس، خاک باغچه و ماسه ، وقتی با آب ترکیب شوند کدام گل و لای بیشتری دارد؟

 

7 ) گیاخاک چیست ؟ چگونه تشکیل می شود ؟

 

8 ) در یک آزمایش سرعت نفوذ پذیری آب را در خاک رس ، خاک باغچه و ماسه  اندازه گرفتند . به نظر شما :

 

الف ) نفوذ آب در کدام خاک بیشتر است؟

 

ب ) کدام خاک آب بیشتری در خود نگه می دارد؟

 

ج ) کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟

 

9 ) در کشاورزی خاک رو مهم است یا خاک زیر ؟ چرا ؟

 

10 ) چرا باغبان ها برگ درختان را در پاییز در یک جا جمع می کنند و روی آن را با خاک می پوشانند ؟

 

11 ) فرسایش خاک چیست ؟

 

12 ) عوامل فرسایش خاک را بنویسید . ( سه مورد )

 

13 ) با چه روش هایی می توانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟ ( سه مورد )

 

14 ) چگونه شخم زدن نامناسب زمین های کشاورزی باعث فرسایش خاک می شود ؟

 

15 ) آیا از بین رفتن پوشش گیاهی باعث فرسایش خاک می شود ؟ توضیح دهید

 

16 ) آیا چریدن دام ها در مراتع و زمین های کشاورزی باعث فرسایش و یا تقویت خاک می شود ؟ توضیح دهید .

 

17 ) چه عواملی در تولید یک محصول کشاورزی خوب موثرند ؟ ( سه مورد )

 

18 ) زمین هاى کشاورزى پس از مدّتى، موادّ غذایى خود را از دست مى دهند؛ براى برگرداندن این مواد به خاک چه باید کرد؟ ( سه مورد )

 

19 ) فرسایش خاک به دوشکل طبیعی و دست بشر (غیر طبیعی ) صورت می گیرد .در این مورد توضیح دهید .

 

 

 

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید

 

1) باقیمانده بدن گیاهان وجانوران مرده و پوسیده که به خاک اضافه می شود و رنگ تیره دارد را ............................................... می گویند

 

2 ) خاک برای کشاورزی لازم است زیرا .....................................................................لازم را به گیاه می دهد .

 

3 ) از سنگ ها ...............................................خاک بیشتری تشکیل می شود .

 

4 ) برای تشکیل شدن لایه ای از خاک به قطر یک سانتی متر بیشتر از...............................................وقت لازم است .

 

5 ) خاک در جاها ی ...............................................و...............................................بیشتر تشکیل می شود .

 

6 ) سرعت نفوذ آب در خاک ...............................................بیشتر از بقیه خاک ها است .

 

7 ) خاک مزرعه به علت داشتن ...............................................از خاک کنار جاده و بیابان بهتر است .

 

8 ) در اثر خرد شدن ...............................................در طول سالیان دراز خاک تشکیل می شود .

 

9 ) در کشاورزی خاک رو به علت داشتن ...............................................بهتر از خاک زیر است است .

 

10 ) یکی از عوامل ...............................................خاک چرای بی رویه دام ها است .

 

11 ) رنگ قرمز بعضی از خاک ها به علت وجود ...............................................در خاک است .

 

12 ) هرچه خاک دانه ................................................ باشد، آب بیشترگل آلود است و دیرتر ته نشین می شود. هرچه ذرّه های خاک ................................................ باشد زودتر ته نشین می شود.

 

13 ) با گذشت زمان، آب و باد مقداری از خاک را با خود جا به جا می کنند که به آن ................................................................گویند.

 

14 ) فرسایش خاک باعث ...............................................  مزرعه ها و محصولات کشاورزی می شود .

 

15)

 

 

 

در کدام زمین آب زودتر خاک را می شوید و با خود می برد؟ علت آن را توضیح دهید .

 

 

 

 

 

 

پایان مطلب


 

برای یکایک سروران و همکاران محترم آرزوی سلامتی دارم