پرسش های علوم درس 11 بکارید و بخورید

 

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

1 ) چهار عامل موثر در رشد گیاهان را نام ببرید.

2 ) خاک چه اثری بر رشد گیاهان دارد ؟ توضیح دهید.

3 ) سه نوع خاکی که در کشاورزی از آنها استفاده می شود را نام ببرید و توضیح دهید کدام خاک مناسب کشاورزی است ؟


4 ) با توصیف یک آزمایش ثابت کنید گیاهان در خاک باغچه بهتر از خاک رس و یا ماسه رشد می کنند .

5 ) آب چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟ آیا همه گیاهان به یک اندازه به آب نیاز دارتد ؟

6 ) با توصیف یک آزمایش ثابت کنید گیاهان در آب معمولی بهتر از آب مقطر و آب شور رشد می کنند .

7 ) چه گیاهانی درآب نسبتا شور رشد می کند ؟

8 ) چه گیاهانی درآب شور رشد می کند ؟

9 ) آیا نور خورشید برای رشد گیاه ضروری است ؟ توضیح دهید.

10 ) با توصیف یک آزمایش ثابت کنید که گیاهان برای رشد کردن به نور نیاز دارند .

11 ) آیا گیاهان اکسیژن مصرف می کنند ؟ توضیح دهید.

12 ) گیاهان دی اکسید کربن را برای چه کاری مصرف می کنند ؟ توضیح دهید.

13 ) با توصیف یک آزمایش ثابت کنید گیاهان برای رشد کردن به هوا ( اکسیژن ) نیاز دارند .

14 ) کاشتن گیاهان چه فوایدی دارد ؟

15 ) چرا خاک باغچه برای کشاورزی مناسب تر است ؟ توضیح دهید .

16 ) برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب تر است؟

17 ) کشاورزان برای به دست آوردن محصول بهتر چه کارهایی انجام می دهند ؟

18 ) در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟

الف ) جایی که خاک آن رس زیادی دارد.

ب ) جایی که خاک آن نسبتاً شور است.

ج ) جایی که بارندگی کم است.

 

 

 

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید

 

1 ) خاک برای کشاورزی لازم است زیرا .............................................................  لازم را به گیاه می دهد .

 

2 ) گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب ، خاک مناسب ، .............................................  و .............................................  نیاز دارند.

 

3 ) سرعت نفوذ آب در خاک .............................................  بیشتر است .

 

4 ) سرعت نفوذ آب در ماسه .............................................  از خاک رس است .

 

5 ) گیاه .............................................  می تواند در آب شور رشد کند .

 

6 ) خاک باغچه مخلوطی از ماسه، رس و مقداری .............................................  است.

 

7 ) با کاشتن گیاهان، علاوه بر اینکه غذا به دست می آوریم، به پاکیزگی .............................................  نیز کمک می کنیم.

 

8 ) خاک هایی که .............................................  بیشتری دارند، آب بیشتری را در خود نگه می دارند.

 

9 ) علوم تجربی به ما کمک می کند که شرایط .............................................  گیاهان را بشناسیم.

 

   

پایان مطلب

 

 

خدمت عزیزانی که از پرسش های درس علوم استفاده می کنند عرض کنم که بیشتر قسمت های کتاب علوم پنجم جدید کارهای عملی (کاوشگری) است و منظور مولفین این بوده که دانش آموزان در این حوزه مهارت عملی پیدا کنند لذا طرح نمونه سوال از این درس ها دشوار است و من فکر می کنم بیشترین امتیاز باید به کارهای عملی دانش آموزان داده شود .

 

 

 

سلامت و سرفراز باشید