مفاهیم درس 12 علوم پنجم از ریشه تا برگ

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند

با شناختن تار کشنده ، آوند ، رگبرگ و روزنه به یک دیدگاه کلی در مورد نقل و انتقال مواد و گازها بین محیط و گیاه و همچنین درون گیاه دست یابند .


حقایق

 

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها از آن خارج می شود ، ریشه است .

روی ریشه تارهای نازکی به نام تار کشنده وجود دارد .

تارهای کشنده ، آب و مواد محلول در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه می گذارند .

آوندها ، آب را از ریشه به قسمت های بالای گیاه می رسانند .

آوندها در برگ ، رگبرگ ها را به وجود می آورند .

سوراخ های ریز رو و پشت برگ را روزنه می گویند .

گیاهان اکسیژن مورد نیاز خود را از راه روزنه ها دریافت و کربن دی اکسید را دفع می کنند .

 

 

 

 

 

 

دانستنی های معلم

 

ریشه ، آب و مواد معدنی محلول در خاک را به وسیله ی تارهای کشنده دریافت می کند . در صورتی که تارهای کشنده روی ریشه از بین بروند و تخریب شوند دیگر ریشه قادر به جذب آب و مواد موجود در خاک نیست . به همین دلیل باید به هنگام تعویض گلدان و یا محل گیاهان ، ریشه ها را با مقداری از خاک اطراف آنها از جایی به جای دیگر منتقل کرد تا تارهای کشنده آسیب نبینند . وقتی آب و مواد موجود در خاک وارد ریشه شدند ، از آنجا به وسیله ی آوندها در طول ساقه حرکت کرده و به برگ ها می رسند . در واقع رگبرگ ها همان محل آوندها هستند . البته آرایش رگبرگ های برگ در گیاهان تک لپه ، موازی و در گیاهان دولپه ، انشعاب دار است . برای انتقال آب و مواد محلول در آن از طریق آوندها در طول ساقه به سمت بالا  دو عامل نقش اساسی دارند . یکی فشاری است که از ریشه از پایین به بالا بر مواد وارد می کند و دیگری عمل تعرق از طریق روزنه هاست . زیرا این عمل آب و مواد موجود در آن را به سمت بالا می کشد . با توجه به آن که گیاهان نیز مانند همه ی موجودات زنده تنفس می کنند ، در این عمل اکسیژن را از طریق روزنه ها وارد فضای درون برگ کرده و کربن دی اکسید را از طریق روزنه ها دفع می کنند . البته روزنه در عمل دریافت کربن دی اکسید از محیط به گیاه کمک می کند . در این صورت گیاه با سبزینه (کلروفیل) موجود در برگ قادر به عمل غذاسازی (فتوسنتز ) می باشد .

 

ذکر این نکته ضروری است که در این پایه منظور از آوند ، فقط آوند چوبی است و در سال های بعد با آوندهای آبکش و نقش آنها آشنا خواهند شد .

 

 

 

 

 

 

گیاهان سبز

 

 

 

 

مقدمه :

 

گیاهان سبز تنها موجودات زنده ای هستند که می توانند غذای خود را به کمک نور خورشید از آب و دی اکسید کربن بسازند. در این فرایند که فتوسنتز نامیده می شود، اکسیژن تولید می شود که موجودات زنده برای تنفس به آن نیاز دارند. جانوران یا به غذایی که گیاهان می سازند وابسته اند یا مستقیماً از گیاهان تغذیه می کنند و یا جانوران دیگری را می خورند که خود گیاه خوارند. بدون گیاهان همه ی جانوران ، از جمله انسان ها می میرند.

 

 

 

طبقه بندی گیاهان: بیش تر گیاهان، آب و املاح را از راه ریشه ها جذب می کنند و توسط لوله های باریکی به نام آوند به ساقه وبرگ ها انتقال می دهند. به این مجموعه لوله ها دستگاه آوندی می گویند و بر این اساس سلسله ی گیاهان را به دو گروه بزرگ تقسیم می کنند: گیاهان بدون آوند(شامل جلبک ها و خزه ها) و گیاهان آوندی(شامل پنجه گرگیان،‌دم اسبیان ، سرخس ها،‌مخروط داران و گیاهان گل دار)

 

 

 

گیاهان گل دار: تکامل یافته ترین و پیچیده ترین گروه از سلسله ی گیاهان اند. آن ها گل هایی دارند که اندام های جنسی گیاه را در بر می گیرد. اندام های جنسی ، میوه و دانه تولید می کنند. دانه گیاهکی است که به همراه ذخیره ای از غذا در پوستی محافظ قرار گرفته است، به طوری که در شرایط مناسب به سرعت گیاهی جدید پدید می آورد.

 

 

 

گیاهان گل دار را به دو گروه عمده ی تک لپه ای ها و دو لپه ای ها تقسیم می کنند.

 

تک لپه ای : با ویژگی های مشترک زیر به راحتی تشخیص داده می شوند:

 

- گیاهک درون دانه ی آن ها یک لپه (دارای ذخیره ی غذایی) دارد.

 

- ریشه ی افشان دارد و برگ ها غالباً دم برگ ندارند، پهنک برگ در اغلب تک لپه ای ها کشیده و رگبرگ ها موازی هستند.

 

- دستجات آوندی در ساقه ی این گیاهان پراکنده اند.

 

- تعداد گل برگ های گل، اغلب 3 یا مضربی از این عدد است.

 

گیاهان تک لپه ای در طبیعت فراوان هستند.مانند گندم، برنج، ذرت و خرما.

 

دولپه ای ها دارای ویژگی های مشترک زیر هستند:

 

- گیاهک یا جنین دانه دو لپه دارد.

 

- اغلب آن ها ریشه ی راست دارند.

 

- رگبرگ ها منشعب و غیرموازی و به شکل های گوناگون است.

 

- تعداد قطعات گل 2 یا 5 یا مضربی از این اعداد است.

 

- دستجات آوندی در ساقه در روی یک دایره قرار دارند.

 

دولپه ای ها نسبت به تک لپه ای ها گستردگی و تنوع بیش تری دارند، اکثر گل ها، سبزی ها، درخت چه ها و درختان گل دار از این گروه اند.

 

 

 

اجزای تشکیل دهنده گیاهان

 

 رﯾﺸﻪ :

 

 

ریشه گیاه را محکم در خاک نگه می دارد، کار اصلی ریشه ،‌جذب آب و مواد لازم برای غذاسازی گیاه در برگ است. ریشه ها متناسب با نوع گیاه و نوع محیط ، در سطح خاک پخش می شوند. یا آن که به اعماق آن فرو روند. گاهی ممکن است ریشه ها در آب یا هوا قرار داشته باشند.

 

ریشه ی گیاه به کمک تارهای کشنده که مانند مو هستند. آب و مواد معدنی را جذب می کند تا آن ها را به برگ برساند. اگر تارهای کشنده ی ریشه آسیب ببینند، گیاه نمی تواند آب و موادّ محلول مورد نیاز خود را از خاک بگیرد. در نتیجه، رشد آن کم یا متوقّف می شود.

 

به استثنای خزه گیاهان و چند گونه از نهانزادان آوندی که فاقد ریشه‌اند در بقیه گیاهان این اندام به شکلهای مختلف وجود دارد .

 

وظایف رﯾﺸﻪ :

 

¾ رﯾﺸﻪ، ﮔﯿﺎه را ﻣﺤﮑﻢ در ﺧﺎک ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.

 

¾ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ رﯾﺸﻪ، ﺟﺬب آب و ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﻏﺬاﺳﺎزی ﮔﯿﺎه در ﺑﺮگ اﺳﺖ.

 

¾ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

 

¾ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت، رﯾﺸﻪ ﻣﺴﺌﻮل ذﺧﯿﺮه ی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﯾﺞ، ﭼﻐﻨﺪر،ﺗﺮب ، ﺗﺮﺑﭽﻪ

 

 

 

ﺳﺎﻗﻪ :

 

 

بیشتر ساقه ها را به علت آن که در بالای خاک قرار می گیرند، آسان می توان شناخت. ساقه ها، دو کار اصلی دارند. شاخه ها و برگ ها را روی خود نگه می دارند. آب و نمک های جذب شده از زمین را به برگ ها می رسانند. اما ساقه ها، کارهای دیگری را هم انجام می دهند. مثلاً نیشکر نوعی ساقه است که مقدار زیادی ماده ی قندی را در خود نگه می دارد. ساقه محل عبور آوندهاست. آوندها، لوله های باریک و یک طرفه ای برای جابه جایی مواد در گیاهند. آوندهای چوبی آب و مواد معدنی (شیره خام) را از ریشه به برگ می رسانند. آوندهای آبکش دار مواد غذایی ساخته شده در برگ ( شیره پرورده) را از آن جا به همه سلولها می برند. تعداد و قطر آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکش است .

 

ساقه : در ساقه های چوبی،‌جوانه هایی در اطراف و انتهای ساقه وجود دارد که رشد طولی ساقه برعهده آن هاست. بعضی ازاین جوانه ها تبدیل به برگ و گل و بعضی تبدیل به شاخه می شوند. گیاهان چوبی، علاوه بر رشد طولی، رشد قطری هم دارند. به همین علت سال به سال قطر تنه ی درختان زیادتر می شود. افزایش قطر درخت به دلیل زیاد شدن آوندهاست. آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکش افزایش می یابند، به طوری که بیشتر قطر تنه ی درخت را تشکیل می دهند.

 

 

 

آوﻧﺪﻫﺎ :

 

 

ﭼﻮﺑﯽ : آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ( ﺷﯿﺮه ی ﺧﺎم ) را از رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

 

آﺑﮑﺶ : ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮگ  ( ﺷﯿﺮه ی ﭘﺮورده) را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

 

ﺗﻌﺪاد و ﻗﻄﺮ آوﻧﺪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ، ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از آوﻧﺪﻫﺎی آﺑﮑﺶ اﺳﺖ.

 

 

 

ﺑﺮگ :

 

 

ﺑﺮگ اﻧﺪام اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﺳﺎزی در ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮگ ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﻏﺬاﺳﺎزی ﮔﯿﺎه اﺳﺖ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ ( ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ) ، در ﺑﺮگ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮگ :

 

1) ﻏﺬاﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ : ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻫﻮا و همچنین آب، ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و اﮐﺴﯿﮋن آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

برای ساختن یک مولکول گلوکز شش تا مولکول آب وشش تا مولکول کربن دی اکسید لازم است که شش تا اکسیژن آزاد می کند.

 

2 ) ﺗﻨﻔﺲ : ﻓﺮآﯾﻨﺪ آزاد ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﮐﺴﯿﮋن ، ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 

3 ) ﺗﻌﺮق : دﻓﻊ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر از ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ را ﺗﻌﺮق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺮق ، ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ آب در ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ.

 

ﺗﻌﺮﯾﻖ : دﻓﻊ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻊ از ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ را ﺗﻌﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

 

 

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮگ :

 

 

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ . دو ﻻﯾﻪ ی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮگ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ روﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎی رو ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﯿﺎﻫﺎن ، ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ . ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ درﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ دار ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﮑﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی روﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی، ﻧﮕﻬﺒﺎن روزﻧﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی روﭘﻮﺳﺖ ، ﺗﻔﺎوت دارد. ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن روزﻧﻪ، ﻟﻮﺑﯿﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای روﺑﻪ روی ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ روزﻧﻪ ای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزﻧﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی روﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ دارﻧﺪ.روزﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

 

ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای وﺳﻂ ﺑﺮگ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ را در ﺑﺮگ داﺷﺘﻪ و در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ( ﻣﯿﺎن ﺑﺮگ) ﻫﺴﺘﻨﺪ.از راه روزﻧﻪ ﻫﺎ، ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﻫﻮا را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻏﺬاﺳﺎزی و اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

ﺑﯿﺶ ترین عمل ﻏﺬاﺳﺎزی ، در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ( ﻣﯿﺎن ﺑﺮگ) ﺑﺮگ ، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

دو ﻧﻮع ﻣﺎده ی رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی » ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﯿﻞ = زرد رﻧﮓ « و » ﮐﺎروﺗﻦ = ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ « ﻫﻢ ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ در ﺑﺮگ وﺟﻮد دارد. درﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ (ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ )  ، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ دو ﻣﺎده ی رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮگ ﻫﺎ را زرد ﯾﺎ

 

ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.

 

 

 

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ :

 

 

 

 

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ، اﻧﺮژی ﻧﻮراﻧﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺮژی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

در بررسی ساختمان برگ، سلول های سبزینه (کلروفیل) درون دانه های سبزرنگی به نام کلروپلاست قرار دارد. کلروپلاست مانند آشپزخانه ی سلول های گیاهی است. هر کلروفیل، ملکول شیمیایی است که مانند سرآشپز تهیه غذا را به عهده دارد. در انجام این کار ، ماده های رنگی به او کمک می کنند. بخشی از عمل غذاسازی گیاهان (فتوسنتز) نیازمند نور خورشید است و قسمتی از آن احتیاج به نور ندارد. درست مثل اینکه برخی کارهای مربوط به تهیه غذا به انرژی حرارتی اجاق احتیاج داشته ( مثل پختن) و بعضی کارها نیازی به گرما ندارند. (مثل آماده کردن گوشت، پاک کردن برنج و ) مواد اولیه مورد نیاز برای غذاسازی گیاهان آب و کربن دی اکسید بوده و محصول آن مواد قندی در اکسیژن است.

 

در خرما و نیشکر مواد قندی فراوان است و در زیتون و بادام مواد چربی زیاد است. گیاه در سلول های برگ ابتدا مواد قندی را می سازد و سپس آن ها را به مواد دیگری تبدیل می کند. مواد غذایی تولید شده در برگ از طریق آوند آبکش به جوانه ها، گل و میوه و سایر قسمت های گیاه برده می شود.

 

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﺑﺮگ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪام ﮔﯿﺎه اﺳﺖ. زﯾﺮا وﺳﯿﻊ اﺳﺖ، روزﻧﻪ دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﻫﻮا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ . رگ ﺑﺮگ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ آوﻧﺪﻫﺎ اﺳﺖ و ﺳﺒﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ دارد.

 

اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، از ﮔﯿﺎه دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺗﺠﺰﯾﻪ ی ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی آب ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ . ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه، ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

 

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ روی زﻣﯿﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه آﻏﺎزﯾﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن . ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای درآب ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. و ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻧﺪه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ، ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﯿﺎﻫﺎن هستند .

 

 

 

 

 

 

 

منبع :

 

راهنمای معلم کتاب های ابتدایی درس علوم

 

دانشنامه رشد

 

تبیان

 

ویکی پدیا

 

وبلاگ سومی ها

 

 

 

 

 

پایان مطلب

 

موفق و پیروز باشید