پرسش های علوم پنجم درس 12 از ریشه تا برگ

 

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

 

1 ) ریشه چگونه رشد می کند و چه کاری  انجام می دهد؟

2 ) تارهای کشنده کجا قرار دارند و چه کاری  انجام می دهد؟


3 ) اگر تارهای کشنده ی ریشه آسیب ببینند چه اتفاقی می افتد ؟

 

4 ) چرا وقتی می خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم، آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می کنیم؟

 

5 ) موادّ موجود در خاک و آب، چگونه از ریشه به ساقه و قسمت های دیگر گیاه می روند؟

 

6 ) قسمت های اصلی گیاه را نام ببرید .

 

7 ) آوند چیست و چه کاری انجام می دهد ؟

 

8 ) برای آن که گل های رنگی داشته باشید، چه می کنید؟ ( آزمایش کتاب درسی را به طور خلاصه شرح دهید )

 

9 ) گیاهان هوا را از چه راهی می گیرند؟

 

10 ) روزنه های روی برگ گیاهان چه کاری انجام می دهند ؟

 

11 ) اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم، با آن که شرایط مناسب برای رشد این گیاه فراهم است، آن برگ پژمرده می شود. چرا؟

 

12 ) ساقه ها، دو کار اصلی دارند . آنها را توضیح دهید .

 

 

 

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید

 

1 ) اوّلین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها از آن ها خارج می شود، ......................................  است

 

2 ) روی ریشه تار های نازکی وجود دارد که به آن ها، ...........................................................  می گویند.

 

3 ) یکی دیگر از وظایف ......................................  این است که ﮔﯿﺎه را ﻣﺤﮑﻢ در ﺧﺎک ﻧﮕﻪ می دارد .

 

4 ) آب و موادّ مورد نیاز گیاه توسط ................................................  از خاک گرفته و وارد گیاه می شود .

 

5 ) اگر تارهای کشنده ی ریشه آسیب ببینند، ............................................  کم یا متوقّف می شود.

 

6 ) آب و مواد معدنی از ریشه توسط ............................................  به قسمت های بالای گیاه یعنی ساقه و برگ می رسد .

 

7 ) آوندها در برگ، ............................................  را به وجود می آورند.

 

8 ) در رو و پشت برگ ها سوراخ های ریزی وجود دارد. هوا از راه این سوراخ ها وارد گیاه می شوند. به این سوراخ های ریز، ............................................  می گویند.

 

9 ) آوندها، لوله های باریک و یک طرفه ای برای جابه جایی مواد در گیاهند که درون ............................................  گیاه قرار دارند .

 

10 ) اﻧﺪام اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﺳﺎزی در ﮔﯿﺎﻫﺎن ............................................  اﺳﺖ .

 

11 ) ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ ( ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ) ، در ............................................  ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

12 ) ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ در آن ، اﻧﺮژی ﻧﻮراﻧﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺮژی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ............................................   نام دارد .

 

موفق باشید