درس بیست ویکم : کشورگشایان بی رحم

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

1 ) مغولستان در زمان سلسله ی خوارزمشاهیان کدام جهت ایران قرار داشت و چگونه سرزمینی بود ؟

2 ) مغول ها در زمان چنگیزخان چگونه زندگی می کردند ؟

3 ) چنگیزخان چگونه مردی بود ؟ او وقتی که به حکومت رسید چه کارهایی انجام داد ؟


4 ) چرا چنگیزخان به ایران حمله کرد ؟

5 ) حمله ی مغول ها به ایران چه تأثیری برزندگی مردم داشت؟

6 ) هلاکوخان که بود و چه کارهایی انجام داد ؟

7 ) حکومت عباسیان (بنی عباس) چگونه از بین رفت ؟

8 ) هلاکوخان پس از فتح ایران کدام شهر را پایتخت خود کرد و چه حکومتی را تاسیس کرد ؟

9 ) تیمور که بود و چه کارهایی انجام داد ؟

10 ) واکنش مردم مسلمان ایران در برابر رفتارهای وحشیانه حکومت مغلولان چگونه بود ؟

 

 

 

جاهای خالی را پر کنید .

 

1 ) در زمان سلسله ی ................................................................  ، در شرق ایران و شمال چین، سرزمین مغولستان وجود داشت .

 

2 ) در زمان سلطان محمّد خوارزمشاه، .....................................................  حاکم مغولستان بود.

 

3 ) وقتی بازرگانان مغولستان به شهر ...............................................  رسیدند، ...............................................، حاکم آن شهر، آن ها را دستگیر کرد .

 

4 ) وقتی مغول ها به ایران حمله کردند، ................................................................  به جای ایستادگی در مقابل دشمن، پا به فرار گذاشت.

 

5 ) چهل سال بعد از حمله ی چنگیز، ...............................................  ، نوه ی او با سپاهی بزرگ به ایران حمله کرد.

 

6 ) آخرین خلیفه ی عبّاسی توسط ...............................................   به قتل رسید و به این ترتیب، حکومت بنی عباس از بین رفت .

 

7 ) هلاکو پس از فتح ایران، ...............................................   را پایتخت خود قرار داد و حکومتی را تأسیس کرد که به حکومت ...............................................   شهرت یافت.

 

8 ) تیمور از فرماندهان بی رحم ..................................... بود که حدود ..................................... سال پس از حمله ی چنگیز، توانست به تدریج بر ماوراءالنّهر حاکم شود.

 

9 ) از جمله کسانی که در مقابل مغول ها ایستادگی کرد، ....................................................................  ، پسر سلطان محمّد، بود.

 

 

 

فعالیت

 

١ ) چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید.

 

2  ) به نظر شما، اگر ماجرای شهر اُترار رخ نمی داد، باز هم مغول ها به ایران حمله می کردند؟ چرا؟

 

3  ) حمله های چنگیز و تیمور چه پیامدهایی ( نتایجی ) برای ایران داشت؟ توضیح دهید.

........................................................................................................

 

 

درس بیست و دوم  : بازسازی ویرانه ها

 

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

 

1 ) جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور چه فرقی با پدارنشان داشتند و چه کارهایی در ایران انجام دادند ؟

 

2 ) وزیران ایرانی چه نقشی در زمان حکومت مغول ها در ایران داشتند ؟

 

3 ) خواجه رشیدالدّین فضل اللّه همدانی که بود و چه کارهایی انجام داد ؟

 

4 ) خواجه نصیرالدّین توسی که بود و چه کارهایی انجام داد ؟

 

5 ) در زمان جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور، مردم ایران چه کارهایی برای ایران انجام دادند ؟

 

6 ) شاهرخ، پسر تیمور چه فرقی با پدرش داشت و چه کارهایی در ایران انجام داد ؟

 

7 ) مسجد گوهرشاد در کجا قرار دارد و توسط چه کسی ساخته شده است ؟

 

8 ) تعدادی از شاعران بزرگ و برجسته ی ایرانی که در دوره های مغول و تیموری زندگی می کردند را نام ببرید .

 

 

 

جاهای خالی را پر کنید .

 

1 ) جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور تحت تأثیر عقاید و .......................................................  ایرانیان قرار گرفتند و مسلمان شدند .

 

2 ) خواجه رشیدالدّین فضل اللّه همدانی از وزیران دانشمند دوره ی ...................................................  بود که چندین کتاب علمی نوشت .

 

3 ) خواجه نصیرالدّین توسی از مشاوران ...................................................  بود که سعی می کرد عادتهای زشت مغول ها از جمله وحشی گری هایشان را تغییر دهد.

 

4 ) خواجه نصیرالدّین توسی ریاضی دان و ستاره شناس بزرگی بود و به همّت او ...................................................   مراغه تأسیس شد.

 

5 ) شاهرخ، پسر تیمور، برخلاف پدر خود مردی ...................................................  بود و سعی می کرد هرجا را که پدرش ویران کرده بود، آباد کند .

 

6 ) مسجد گوهرشاد در مشهد نیز از بناهایی است که به همّت .......................................، همسر .......................................، ساخته شد.

 

فعالیت

 

1 ) ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید.

 

 

2 ) به تصویر سکّه های دوره ی ایلخانان در صفحه ی قبل توجّه کنید. کلمه های «اللّه و محمّد » که روی این سکّه ها نقش بسته است، نشان دهنده ی چیست؟

 

 

3 ) با توجّه به آنچه امسال در کتاب فارسی درباره ی خواجه نصیرالدّین توسی خوانده اید، دلیل هوشمندی این مرد دانشمند و اقدامات مهمّ او را به اختصار بیان کنید.

 

 

4 ) کاربرگه ی شماره ی 17 را انجام دهید.

 

 

.............................................................................................

 

 

موفق و موید باشید

 

 

پایان مطلب